Getuigenissen - Passwerk Afbeelding: alle logo's van de klanten waarvan een getuigenis werd opgenomen in deze gebundelde getuigenissen wordt hier weergegeven. In deze brochure hebben we een aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen stijl hun ervaringen opgeschreven over onze samenwerking. De bijgevoegde getuigenissen werden reeds eerder gepubliceerd in één van onze Passmappen. In elke getuigenis worden andere accenten gelegd waardoor ze een representatief beeld geven over samenwerken met Passwerk. De getuigenissen werden dusdanig gerangschikt dat u vooraan de meest recente getuigenissen kan lezen. Als inleiding zetten we nog even 10 redenen op rij waarom een samenwerking met Passwerk loont. Overzicht getuigenissen 10 redenen om met Passwerk samen te werken Getuigenis Acerta Getuigenis UCB Getuigenis UHasselt Getuigenis Sigedis Getuigenis Carglass Getuigenis Proximus Getuigenis MyForce Getuigenis EDF Luminus Getuigenis Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse Overheid Getuigenis Health Connect Getuigenis Medex Getuigenis KanDesign Getuigenis Belfius Getuigenis Smals Getuigenis AXA Getuigenis Christelijke Mutualiteit Getuigenis Anubex Getuigenis FOD Kanselarij van de Eerste Minister Getuigenis Itineris Getuigenis RSVZ Getuigenis De Ideale Woning Getuigenis opgesteld door Microsoft (AGIV Case) Getuigenis Departement Bestuurszaken (Vlaamse Overheid) Getuigenis Provincie Antwerpen Getuigenis Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (Vlaamse Overheid) Getuigenis Bpost Getuigenis Verizon Getuigenis Afdeling Studietoelagen (Vlaamse Overheid) Getuigenis Fedict Getuigenis Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse Overheid) Getuigenis FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 10 redenen om met Passwerk samen te werken Snelheid Dankzij de uitstekende match tussen de natuurlijke gaven van onze test engineers en de opdrachten waarvoor ze worden ingezet, werken Passwerkers met een bovengemiddelde snelheid. Onze test engineers zullen ook tijdsefficiënter werken door minder over ‘koetjes en kalfjes’ met hun collega’s te communiceren. Prijs/kwaliteit De dienstverlening van Passwerk wordt in een correcte prijs-kwaliteitsverhouding aangeboden. Klanten kunnen er zeker van zijn dat de dienstverlening altijd kwaliteitsvol is en dat voor een marktconforme en transparante prijs. Passwerk zal er altijd naar streven de behoeften van haar klanten op een effectieve en efficiënte wijze tegemoet te komen. Passwerk streeft naar het uitbouwen van een partnership met de klanten, zodat de dienstverlening optimaal kan inspelen op en worden aangepast aan de behoeften van de klant. Tegelijkertijd kan op deze manier continu aandacht worden besteed aan het verhogen van de gewenste kennis en expertise van de test engineers, zodat de kwaliteit van de dienstverlening systematisch kan worden geoptimaliseerd. Unieke oplossing Unieke mensen zetten dankzij hun uitzonderlijke competenties topprestaties neer. De natuurlijke kwaliteiten van de test engineers van Passwerk zorgen ervoor dat de hen toevertrouwde opdrachten succesvol en binnen het afgesproken tijdsbestek worden uitgevoerd. Hun uitzonderlijk oog voor detail, hun nauwgezetheid, gestructureerde aanpak, analytisch denkvermogen, concentratievermogen, geheugen, sterke focus, doorzettingsvermogen zijn maar enkele eigenschappen die van hen unieke en uitzonderlijke testers maken. Complementariteit De medewerkers van onze klanten kunnen zich dankzij de inzet van de Passwerkers blijven concentreren op het vervullen van hun kerntaken. De testopdrachten, die meestal niet tot hun interessegebied behoren en waarvan de resultaten cruciaal zijn voor het blijven leveren van een optimale dienstverlening, worden onder hun toezicht systematisch en professioneel door specialisten uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat de collega’s van de Passwerkers hun meerwaarde en complementariteit heel concreet aanvoelen en weten te waarderen. Specialisten De Passwerkers voelen zich in de testomgeving waarin ze werken als een vis in het water. De activiteiten die ze uitvoeren liggen in het verlengde van hun natuurlijke belevingswereld. Hierdoor is er een grote interesse voor die activiteiten en gaan zij zich al snel toeleggen en verdiepen in de applicaties die zij testen. Het worden na verloop echte specialisten die vaak de toepassing met de daaraan verbonden bijzonderheden als geen ander kennen. Hun feedback gaat dikwijls veel verder dan wat in de testopdracht en het testgebeuren vervat zit. Professionalisme De test engineers worden met een zeer grote zorg geselecteerd uit kandidaten die zich spontaan aanmelden. Slechts 20 tot 30 procent van de kandidaten kan aan de slag. Na hun aanwerving krijgen ze een opleiding op maat die hen in staat stelt succesvol het examen af te leggen en het ISTQB-certificaat te behalen. Na de opleiding tot test engineer worden ze in een simulatie-omgeving vertrouwd gemaakt met realiteitsgetrouwe situaties. Vooraleer bij een klant te worden ingezet, wordt door technische testexperts een technische, inhoudelijke analyse uitgevoerd en brengen de jobcoaches de verschillende dimensies van de werkomgeving in kaart om de meest geschikte tester in te zetten. Tijdens de opdracht bieden de jobcoaches de test engineers een permanente terugvalpositie en zorgen ze voor de gepaste ondersteuning zodat de test engineers zich optimaal kunnen toeleggen op het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen. Doordat niets aan het toeval wordt overgelaten worden de aanpak, de benadering en de resultaten door onze klanten als zeer professioneel ervaren. Maatschappelijke meerwaarde Door de inzet van Passwerkers geven onze klanten aan oog te hebben voor de maatschappelijke meerwaarde die Passwerk biedt. Onze klanten gaan natuurlijk allereerst zorgvuldig evalueren of de prijs-kwaliteitsverhouding correct is, maar hechten evenzeer belang aan de maatschappelijke relevantie van ons bedrijf. Continuïteit Passwerk heeft zelf voldoende resources beschikbaar om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, maar beschikt daarnaast ook – dankzij de nauwe samenwerking met Ordina Belgium en M2Q (Cronos Group) – over bijkomende testers waarop altijd een beroep kan worden gedaan. Op deze wijze staat Passwerk, samen met haar beide partners, garant voor een optimaal en gegarandeerd resultaat. Wetende dat er heel wat verloop is in de functie van uitvoerende test engineers, loont het zeker de moeite om een beroep te doen op externe gespecialiseerde testers die een continue dienstverlening verzekeren. Totale oplossing Als CVBA met Sociaal Oogmerk heeft Passwerk gemakkelijk toegang tot gespecialiseerde resources van haar beide partners M2Q (Cronos Group) en Ordina Belgium. Hierdoor is het mogelijk om, indien onze klanten dit wensen, testcoördinatoren of test managers van onze partners additioneel in te zetten, zodat zij de testcoördinatie of input en advies kunnen geven over de volledige testaanpak en -strategie. Door onze bevoorrechte relaties met deze partners hebben wij ook zeer eenvoudig toegang tot knowhow binnen deze bedrijven. Het stelt ons ook in staat op korte termijn opleidingen te organiseren voor onze test engineers in functie van specifieke behoeften in het kader van een specifieke opdracht. Door de bij onze partners aanwezige testkennis kunnen wij ook adviseren rond het gebruik van bepaald testmanagement of testautomatiseringstools. Positieve dynamiek Onze klanten getuigen dat niet alleen de resultaten die onze test engineers neerzetten van uitzonderlijk hoog niveau zijn, door hun aanwezigheid in het team bewijzen ze in de praktijk dat diversiteit op een natuurlijke wijze een meerwaarde biedt. De aanwezigheid van Passwerkers verandert de reflectie van de aanwezige collega’s op bepaalde elementen van hun eigen leven opmerkelijk. Vaak worden zaken opnieuw in hun ware proporties ervaren en wordt beter gerelativeerd. Dit zijn slechts de eerste tien redenen om met Passwerk te gaan samenwerken. Flexibiliteit als bijkomende troef Ongetwijfeld zal ook de flexibiliteit qua inzetbaarheid de beslissing een beroep op ons te doen positief kunnen beïnvloeden. De mogelijkheid tijdelijke extra test resources te kunnen inzetten of kwalitatieve test resources aan te trekken zonder er een sociaal passief voor op te bouwen, zijn extra troeven. Passwerk biedt de klanten oplossingen. In de praktijk blijkt dat koudwatervrees echt niet hoeft. De tevreden klanten zijn hiervan de beste getuigen. Getuigenis Acerta Foto: Test engineer Jan omringd door drie van zijn Acerta-collega's overleggen samen achter hun bureau, kijkend naar twee laptops Afbeelding: logo van Acerta We werken bij Acerta sinds januari 2018 samen met Passwerk. Concreet waren we op dat moment op zoek naar een testanalist voor de automatisatie van testscenario’s voor onze klantentool Acerta Connect. Elk kwartaal plannen we een nieuwe software release en we moeten dan steeds rekenen op de dossierbeheerders uit de payroll kantoren om de software uitvoerig te komen testen. We vonden het opportuun om de regressietesten te automatiseren om hiervoor zodoende in de toekomst minder te moeten rekenen op de kostbare tijd van onze medewerkers. Voor ons was dit een grote uitdaging omdat we qua testautomatisatie zelf geen expertise in huis hadden. We zijn dan ook eind vorig jaar een project gestart in samenwerking met een externe partner. We contacteerden in dit kader Passwerk omdat we een testanalist nodig hadden om de bestaande scenario’s te regelen in de ‘robotic process automation’-tool. Na een gesprek over de concrete opdracht en onze verwachtingen, kwam meteen het voorstel om Passwerker Jan hiervoor in te schakelen. Begin januari is Jan bij Acerta gestart. Hij heeft meteen samen met een aantal interne medewerkers een intensieve opleiding gevolgd en een actieve rol opgenomen binnen het project. Jan vond heel snel zijn weg in de nieuwe tool en werkwijze en is meteen met een aantal cases aan de slag gegaan. In het begin was er nog begeleiding van onze externe partner nodig, maar een paar maanden later kunnen we stellen dat Jan de meeste cases zelfstandig tot een goed einde brengt. Wat ons vooral verbaasde was het feit dat Jan, buiten de lijntjes van de concrete opdracht, met ideeën of verbetervoorstellen afkwam, maar ook soms terecht op pijnpunten wees. Bovendien zijn we, mede door het werk van Jan, gaan inzien dat we met de tool die we ter beschikking hebben, verder kunnen gaan dan enkel het automatiseren van testscenario’s. Op dit moment onderzoeken we bij Acerta welke tijdrovende repetitieve processen we via hetzelfde principe kunnen automatiseren. En ook bij deze oefening neemt Jan een actieve rol op. We kunnen alleen maar concluderen dat de samenwerking met Passwerk erg goed verloopt. Je merkt dat de intensieve training van de Passwerk-medewerkers alsook de goede opvolging van de jobcoach effectief zijn vruchten afwerpt. Getuigenis UCB Afbeelding: Marc Debois, Stéphanie Baufays en Ronny Schrijvers poseren staand voor het logo van UCB op een oranje achtergrond. Afbeelding: het hoofdkantoor van UCB. Gebouwen met veel glas met daarvoor een vijver. UCB is een internationaal biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontdekken en ontwikkelen van innovatieve geneesmiddelen voor mensen met ernstige ziekten van het immuunsysteem of het centraal zenuwstelsel. Er werken zo’n 7.500 mensen, in ongeveer 40 landen. Het wereldwijde hoofdkantoor ligt in Anderlecht. www.ucb.com Sinds iets meer dan een jaar werkt Hans bij ons, als tester van de software die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van onze geneesmiddelen en het analyseren van de nevenwerking van onze medicijnen die al op de markt zijn. Die technologie is erg belangrijk voor ons als biotechbedrijf. Ons team maakt op zeer regelmatige basis nieuwe versies van toepassingen die bijvoorbeeld worden gebruikt door artsen die meewerken aan klinische studies van onze geneesmiddelen of professoren en doctoraatsstudenten van een universiteit die onderzoek uitvoeren. Al die toepassingen zijn onderworpen aan heel hoge eisen die worden opgelegd en gecontroleerd door de autoriteiten. Zo kunnen we permanent de veiligheid van de patiënten monitoren en de efficiëntie van onze nieuwe geneesmiddelen controleren. Het is dan ook erg belangrijk dat de toepassingen perfect en foutloos werken. Toen ik over Passwerk hoorde, was ik meteen geïnteresseerd om te kijken of we een tester met een autisme spectrum stoornis (ASS) konden inschakelen. En wat blijkt? Passwerker Hans is de perfecte match. Het testen van software is vaak een repetitieve taak die veel concentratie vergt. Onze IT-ers raken daar wat sneller door verveeld. Ze zijn erg goed in het bouwen van de toepassing, maar het testen zelf worden ze snel beu. Voor Hans geldt dat niet. Hij houdt van repetitieve taken, kan erg gefocust werken en denkt binair: iets is juist of fout. Dat zijn allemaal eigenschappen die erg handig zijn bij het testen van toepassingen. Hans was veel sneller dan verwacht ingewerkt in onze projecten. De kwaliteit van zijn testresultaten is hoger dan die van onze interne mensen. Hetzelfde geldt voor de snelheid waarmee de resultaten tot bij ons raken. Natuurlijk merken we soms dat Hans anders is. Zo praat hij niet over koetjes en kalfjes en is zijn lichaamstaal niet altijd wat wij traditioneel verwachten van een medewerker. Als je weet en aanvaardt dat Hans anders is, dan is dat geen probleem. Bovendien compenseren zijn resultaten zijn ‘andere’ gedrag ruimschoots (*). In mijn naaste omgeving ken ik ook mensen met ASS. Ik merk dat het voor hen vaak erg moeilijk is om mee te draaien in de ‘gewone’ wereld en te voldoen aan de verwachtingen. Passwerk helpt deze mensen aan een job, en dat vind ik zo mooi aan de samenwerking. Toch is het werken met Passwerk geen liefdadigheid voor ons. Integendeel het is een pure win-winsituatie. Wij helpen een unieke man die moeilijk zijn weg zou kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt en krijgen in ruil een erg capabele, gepassioneerde medewerker. Je kan er ook gerust in zijn dat de Passwerker capabel is, want hij of zij is door het rigoureuze selectieproces van Passwerk geraakt. Bovendien krijgen de Passwerkers adequate opleiding zodat ze direct inzetbaar zijn. Een sollicitatiegesprek is er niet. Zo voorkom je dat goede kandidaten afvallen omdat ze, door hun ASS, typisch minder sterk zijn in interpersoonlijke relaties. Elke Passwerker wordt begeleid door een jobcoach. De rol van de jobcoach valt dan ook niet te onderschatten. Zij begrijpt het profiel van onze Passwerker, maar ook de cultuur van UCB en subcultuur van UCB-IT. Alleen op die manier kon ze uit de uitgebreide portfolio van Passwerkers Hans voorstellen. En zijn profiel past perfect bij ons. Ze verzorgt daarnaast de juiste omkadering van Hans binnen UCB en verzekert zich ervan dat wij Hans begrijpen. Die combinatie zorgt voor het succes van Passwerk, en van onze samenwerking. Marc Debois, VP IT, UCB Voetnoot (*): Momenteel neemt Hans wel, om niet werk gerelateerde redenen, een beetje afstand van UCB, en werken we samen met Passwerker Bert. Getuigenis UHasselt Afbeelding: Logo UHasselt In juni 2016 zijn we ermee gestart, onze samenwerking met Passwerk. De dienst ISA (InformatieSystemen & Applicaties) implementeert een groot aantal software applicaties voor personeel en studenten van de UHasselt. Sinds de integratie van de academische opleidingen van de PHL en Xios in de UHasselt worden deze applicaties intensiever gebruikt en wordt het eisenpakket steeds groter. Om hieraan tegemoet te komen drong de nood zich op om een volwaardig testproces op te starten in de Application Life Cycle. We wilden de kwaliteit van het opgeleverde werk verhogen door te gaan samenwerken met Passwerk. Tot dan werden applicaties immers enkel getest door de developers en de business owners. Het opmerken van details is zonder meer één van de sterkste punten van onze Passwerker. Details die de developers zelf niet altijd opvallen. Deze specifieke competentie komt ons bijzonder van pas tijdens het testen van software, maar ook tijdens het valideren van allerhande gegevens. Initieel lieten we het testwerk uitvoeren op basis van testscenario’s aangeleverd door de analist-programmeur. Momenteel stelt de Passwerker de testscenario’s zelf op, op basis van user stories. Winst in doorlooptijd, minder productie issues en kortere feedback loops zijn hierbij zeker toegevoegde waarden. Na de testcyclus door de Passwerker moet de business natuurlijk de applicatie nog testen vooraleer een nieuwe release in productie mag gaan. De doorlooptijd van de User Acceptance Tests vermindert aangezien meer testwerk richting System Testing verhuist. Op dit ogenblik zijn we het testproces nog verder aan het optimaliseren maar het testwerk door de Passwerker werpt reeds zijn vruchten af. Ook de jobcoach verdient een pluim voor haar positieve medewerking. Tweewekelijks bespreken we samen met de jobcoach en de Passwerker de uitgevoerde taken en het testwerk dat op de planning staat. Er wordt feedback gegeven op het uitgevoerde testwerk en mogelijke verbeterpunten worden besproken. Daarna heeft de jobcoach een persoonlijk onderhoud met de Passwerker. Achteraf krijgen we een duidelijk verslag van het werkbezoek en blijven zo goed op de hoogte. Het inzetten van een Passwerker om gestructureerd applicaties te testen is voor de dienst ISA absoluut een grote meerwaarde gebleken. Getuigenis Sigedis Sigedis, 7 december 2016. The day after …. gisteren is onze applicatie ‘mypension.be – mijn aanvullend pensioen’ live gegaan. Potentieel zijn er miljoenen burgers die deze applicatie kunnen bezoeken. Van in het begin was duidelijk dat dit een zeer kwaliteitsvolle applicatie moest worden. Maar misschien eerst kort onze organisatie voorstellen. Sigedis is een vzw en één van de opdrachten die Sigedis heeft, is het beheren van een databank die alle informatie over de aanvullende pensioenen in België bevat. Eén van de doelen van die databank is het bieden van een helder en compleet zicht aan de burger op zijn extra opgebouwde pensioenrechten (te bereiken via de link mypension.be). Naar de buitenwereld toe lijkt dit waarschijnlijk een eenvoudige online toepassing. Maar wie de materie een beetje kent, zal zien dat er vele verschillen zijn en experten aanvullende pensioenen weten dat vele variaties mogelijk zijn. Voor ons als team een hele uitdaging dus op gebied van ontwikkeling en zeker ook op gebied van testing. Een testplan hebben is dan een absolute must en mensen ter beschikking hebben die zich elke dag opnieuw willen inzetten om de vereiste kwaliteit te behalen is hierbij cruciaal. En dat laatste hebben we gekregen … er zijn ongelofelijk veel voorgedefinieerde testcases uitgevoerd door de Passwerkers. Daarnaast was er ook ruimte voor exploratieve testen en de teksten van de website zijn minutieus nagelezen. Telkens kwam hun ongelofelijk talent voor het opmerken van details bovendrijven. Ze hebben alle defecten minutieus geregistreerd in de tracking tool die we gebruiken en ook opgevolgd. En dit alles heeft geleid tot een schitterend resultaat. Over de werking van Passwerk en de samenwerking met de jobcoaches heb ik ook alleen maar positieve dingen te vertellen. Elke veertien dagen hebben de coaches een persoonlijk onderhoud met de Passwerker die ze begeleiden en hierover krijgen we de nodige feedback. Een geweldig systeem waarvan ik me afvraag of we dit ook niet moeten invoeren voor onze eigen medewerkers zodat we voeling houden met hun behoeftes en opmerkingen over het werk dat ze uitvoeren. Om te eindigen nog even dit: het zijn heel toffe collega’s met een bij momenten subliem gevoel voor humor. Getuigenis Carglass Afbeelding: Pieter Moons van Carglass en Roeland Briers van Passwerk zitten op een stoel met achter hen een projectie van de website van Carglass. Carglass, dat deel uitmaakt van de internationale Belron groep, is reeds decennia lang dé referentie in het herstellen en vervangen van autoruiten. In het kader van een grootschalig project rond hun nieuwe website, deed Carglass Belux beroep op 2 test engineers van Passwerk. “Momenteel is Carglass Belux een zeer omvangrijk ERP-systeem aan het ontwikkelen. Dit project heeft natuurlijk een grote impact op de algemene interne workload. Daarnaast werd dit project ook gecombineerd met de ontwikkeling van een compleet nieuwe website (www.carglass.be & www.carglass.lu). Deze ontwikkeling deden we samen met het bedrijf The Reference. Zoals in voorgaande web development projecten, was het de bedoeling dat de nieuwe website getest zou worden door de verschillende collega’s. Op die manier wilden we er ons zo goed als mogelijk van verzekeren dat alle fouten werden gedetecteerd en opgelost voordat de website live zou gaan. Toen Roland Henrard (IT Application Manager) en ikzelf de roadmaps hiervoor aan het opstellen was, kwamen we in contact met de diensten van Passwerk. Het leek ons dan ook een interessante piste om eens met hen samen te zitten gezien we ervan uitgingen dat we zelf niet over voldoende krachten beschikten om de website volledig door te testen. Tijdens ons eerst gesprek met Roeland en An van Passwerk werd het meteen duidelijk voor ons dat we een proefperiode met Passwerk moesten opstarten. Zowel de mooie sociale dimensie van het bedrijf als de gegarandeerde meerwaarde die ze ons kon bieden, trokken ons over de streep om twee test engineers voor een maand in te zetten. Achteraf bekeken, was het absoluut een van onze beste beslissingen van het project. Wouter en Brun, de test engineers die voor Carglass werden ingezet, waren meteen volledig mee met wat van hen verwacht werd. Al na enkele uurtjes training werkten ze een haast perfecte testmatrix uit waarop ik geen enkele bemerking kon geven. Meteen daarna startten ze met het testen van de verschillende flows op verschillende devices. Dit leverde hen een heel aantal bugs op waarvan wij nog niet op de hoogte waren na onze exploratieve testing. Zelfs onze ontwikkelaars waren zeer onder de indruk van de ontzettend hoge testkwaliteit en ontwikkelingsadviezen die Passwerk leverde Het uiteindelijke resultaat van hun uitstekende werk was meer dan 300 gedetecteerde issues, schrijffouten, technische bugs, functionele verbeteringen, etc. Beide test engineers deden dit in onze project management tool (Jira) zodat we geen tijd verloren met het doorgeven van de bugs aan onze developpers. Zelfs onze ontwikkelaars waren zeer onder de indruk van de ontzettend hoge testkwaliteit en ontwikkelingsadviezen die Passwerk leverde. Deze zeer positieve ervaringen hebben ertoe geleid dat we in het kader van grote web development projecten steeds een beroep zullen doen op Passwerk. Ze hebben ons overtuigd van hun sterke kwaliteit, expertise en meerwaarde die ze bieden aan ons project team.” Pieter Moons, Digital Manager Carglass® Getuigenis Proximus Afbeelding: Test engineers Jimmy en Kristof voor een aantal lockers bij Proximus Afbeelding: Logo Proximus Telecommunicatiebedrijf Proximus opereert op de Belgische en de internationale markt. We zijn de leidende nationale provider voor telefonie, internet, televisie en op netwerken gebaseerde ICT-services . Onze kwalitatief hoogstaande en onderling met elkaar verbonden vaste en mobiele netwerken geven overal en altijd toegang tot digitale services en data, en tot een breed aanbod van multimediale content. We investeren in netwerken van de toekomst en in innovatieve oplossingen en leggen zo de basis voor een duurzame groei. Voor ons staat de klant centraal. Ons doel is de beste gebruikerservaring te bieden en het leven van de consument met toegankelijke en gebruiksvriendelijke oplossingen eenvoudiger te maken. We dragen bij aan de economische, sociale en milieuvriendelijke ontwikkeling van de maatschappij waarin we werken. In september 2015 traden Kevin, Kristof en Jimmy toe tot ons Test Management and Execution Team. Na een periode van intensieve training gingen onze Passwerkers voor hun eerste maanden aan de slag in diverse sub-testteams. Daar testten ze de verschillende applicaties voor order management die ons testteam onder handen neemt. De drie Passwerkers werden al snel ingezet voor het IT-transformatie-programma. Het gaat hier om het belangrijkste transformatieprogramma binnen Proximus van de voorbije jaren. Het programma is bedoeld voor het vervangen en moderniseren van de bestaande systemen voor order management. Het gaat hierbij om zo'n 35 applicaties, van het introduceren van een bestelling via de applicatie die in de Proximus Centers wordt gebruikt of via het internet, over het via het netwerk activeren van de door de consument bestelde services tot – indien van toepassing – het opstellen en uitsturen van de factuur. Gedurende het hele proces wordt ook de communicatie met de klant (het bevestigen van de bestelling, het maken van een afspraak met een technicus, het factureren) op een uniforme wijze behandeld. De eerste fase van het programma, waarbij retailklanten betrokken waren, nam voor een testteam van tot wel dertig mensen zo'n drie jaar in beslag. Het testen van het programma is bijzonder veeleisend, en alleen de meer ervaren testers en sterke performers zijn er geschikt voor. Van bij de start al lieten de Passwerkers zien heel snel te leren, en stap voor stap vonden ze hun plaats in het team. Het duurde niet lang vooraleer ze de diverse test managers van hun kwalitatief hoogstaand testen en hun zeer betrouwbaar rapporteren van defecten konden overtuigen. Als u dit alles leest, dan zou u makkelijk kunnen vergeten dat dit jonge mannen met een autismespectrumprofiel zijn. Niets is echter minder waar! Om met deze mensen te werken is begeleiding door hun jobcoaches noodzakelijk en moet een intern werknemer in de buurt zijn. Dat is vooral zo in de initiële fase van een activiteit. Dan moeten ze de noodzakelijke steun krijgen. Geleidelijk, naarmate ze actiever zijn en op geregelde tijdstippen gewaardeerd worden, gaan ze echt in het team op. Anderzijds is het ook zo dat de samenwerking zo goed verloopt door de open geest en de goodwill van de collega's van Proximus. Met Kristof, Kevin en Jimmy werken is een continu leerproces. Rechttoe, rechtaan en duidelijk communiceren is de sleutel voor succes. Vermijd ze als ‘optioneel’ voor een hele reeks meetings uit te nodigen, want dat wordt geïnterpreteerd alsof hun aanwezigheid noodzakelijk is. Tegelijkertijd mogen we hun dagelijkse gevecht met een lawine aan e-mails niet onderschatten. Toch kunnen ze, doordat ze zo gemotiveerd zijn, elk obstakel overwinnen. Jimmy, Kristof en Kevin hebben al een lange weg afgelegd. Ze deden dat in de snel veranderende en uitdagende omgeving van een competitief bedrijf. We wensen op hen te blijven rekenen, net zoals zij willen uitblinken voor ons. Getuigenis MyForce Afbeelding: Bram zit naast test engineer Joeri achter een laptop en legt hem iets uit Afbeelding: Logo MyForce, 'My' in het lichtgrijs en 'force' in zwart. De 'O' van force lijkt op een zon en daarrond zijn drie zongele ovalen gemaakt. MyForce, opgericht in 2002, is gespecialiseerd in ICT-toepassingen in het domein van customer interaction. Meer concreet gaat het bijvoorbeeld over contact center telefonie-oplossingen, software voor het uitvoeren van marktonderzoek, speech processing/voice security technologie, enzovoort. Hierbij worden eigen ontwikkelingen gecombineerd met oplossingen van externe partners. Met een gemiddelde groei van 15% per jaar is MyForce vaak op zoek naar nieuwe collega’s om het team (op dit moment 19 medewerkers) te versterken. Sinds ongeveer anderhalf jaar heeft MyForce een echt testdepartement. Na een vlotte start was er snel nood aan uitbreiding van het testteam, en gedurende onze zoektocht naar een nieuwe collega zijn we in contact gekomen met Passwerk. Tijdens de verkennende gesprekken kwam tot uiting dat de samenwerking vele mogelijkheden bood, met als resultaat dat Passwerker Joeri lid geworden is van ons team. Ondertussen is hij al een half jaar bij ons aan het werk. Hij heeft zich vlot aangepast en al snel was duidelijk dat de samenwerking een zeer goede beslissing was. In het begin was het voor het test en development team wel even wennen om met Joeri samen te werken. Dat hij zo’n logische en ook kritische vragen stelt, maakt dat de teams anders moeten nadenken over bepaalde functionaliteiten. Zijn vragen en suggesties worden grondig bekeken, waarbij steeds wordt overwogen of de aanpassingen haalbaar zijn op korte tijd of eerder op een latere track kunnen uitgevoerd worden. Heel toevallig vielen onze jaarlijkse familiedag en onze team-buildingdag dit jaar in het najaar. Joeri heeft zich ook hier ontpopt als een heel enthousiaste medewerker met wie het niet enkel leuk is gewoon samen te werken, doch die ook heel sterk kan genieten van een gezamenlijk “wij”-moment. Ook de samenwerking met Passwerk zit heel goed. Vooraleer Joeri in het team kwam, heeft Passwerk aan het hele MyForce team een informatiesessie gegeven met aandacht voor wat we konden verwachten en hoe we in sommige situaties moeten reageren of handelen. Elke twee weken is er een opvolgingsgesprek met Lien, vertrouwenspersoon van Passwerk, waarbij bekeken wordt wat er de afgelopen weken gebeurd is. Ook als wij vragen of opmerkingen hebben is Lien steeds bereikbaar. Het testteam is nog steeds in ontwikkeling. Joeri heeft hier inspraak in en hij heeft al heel wat positieve veranderingen in gang gezet. Hij test voornamelijk de laatste niet gereleasete software, maar wordt soms ook ingezet voor tijdelijke uitdagende projecten. Getuigenis EDF Luminus ‘Wie werkt niet graag samen met een collega die snel en grondig is?’ Afbeelding: Test engineers Karel en Niko werken elk achter hun schermen aan een opdracht EDF Luminus is de belangrijkste challenger, elektriciteitsproducent en energieleverancier op de Belgische markt. Het bedrijf maakt sinds november 2009 deel uit van de groep EDF, de belangrijkste energieproducent in Europa en de eerste exploitant van nucleaire centrales in de wereld. EDF is ook een grote speler op het vlak van hernieuwbare energie door haar dochter-onderneming EDF Nieuwe Energie. EDF Luminus telt ongeveer 900 medewerkers, en op de IT-afdeling werken alles samen 200 mensen. De IT afdeling van EDF Luminus werkt al meer dan een jaar samen met Passwerk. Vanuit het sociale engagement van het bedrijf is het niet meer dan logisch om iedereen de kansen te bieden die ze verdienen. Karel en Niko worden beiden in het testing team ingeschakeld voor de maandelijkse ‘Release Regressie Testen’, wat inhoudt dat ze bijvoorbeeld facturatietoepassingen testen of interfaces voor de registratie van nieuwe klanten. Vaak worden ze ook door de marketingafdeling ingezet voor het testen van klantgerichte oplossingen, of bijvoorbeeld ook mobiele apps. “Wat opvalt, is dat ze veel sneller en veel grondiger werken dan menig andere testers” zegt Siska Knockaert. “Ze werken enorm geconcentreerd en ze zijn erg snel. Veel hangt wel af van hoe je hen brieft: als je grondig en gedetailleerd uitlegt wat ze moeten doen, stijgt de kwaliteit van hun werk navenant. Ze zijn erg punctueel, logisch georganiseerd en niets ontsnapt aan hun aandacht. Ze kunnen uren doorgaan en ze blijven constant even aandachtig, wat veel andere medewerkers niet gegeven is.” Dat de jongens van Passwerk zo geconcentreerd kunnen werken is ook soms nadelig: als ze gestoord worden, is het niet gemakkelijk om weer op dreef te geraken. En door de aard van de release cycli is er niet altijd evenveel werk. “Ze vinden het niet altijd prettig als er iets op het laatste moment gevraagd wordt. Soms is het van onze kant problematisch om continu, aaneengeschakeld werk te hebben voor hen. Ook al omdat we vaak toch nog onderschatten hoe snel ze wel werken, waardoor ze eerder klaar zijn dan we voorzien hadden.” EDF Luminus toont zich bijzonder tevreden over de samenwerking met Passwerk. “Om de twee weken komt de vertrouwenspersoon van de Passwerker langs en dan zitten we kort samen om te overlopen wat er de afgelopen 14 dagen gebeurd is. Daarbij bespreken we zowel wat er goed ging en wat er minder goed liep, en we praten ook over de agenda voor de twee weken die er aan komen. Ik vind het bijzonder fijn dat Tim en Yolanda de vaste vertrouwenspersonen zijn van respectievelijk Karel en Nico, ongeacht voor welke klant ze werken." “Ieder Passwerker is verschillend,” leerde Siska Knockaert ook. “Sociaal contact is eerder een opgave dan ontspanning voor hen, al zal Nico soms wel eens mee gaan lunchen met de collega’s. Karel houdt daar niet zo van, maar hij kan tijdens gesprekken bijzonder grappig uit de hoek komen en opmerkingen maken die bijzonder ‘to the point’ en grappig zijn.” Karel en Nico worden enorm geapprecieerd door collega’s van diverse afdelingen waarmee ze samenwerken. “Dat is niet meer dan logisch,” denkt Siska Knockaert. “Wie houdt er niet van collega’s die snel en grondig zijn?” Getuigenis Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) van de Vlaamse Overheid Afbeelding: Passwerker team aan het werk achter zijn computer met onderschrift: "Passwerker Nick aan het werk bij de aansluiting van nieuwe klanten. Heel vaak moeten er scripts gebruikt worden voor het opladen van gegevens in de Vlimpers toepassing. Meerdere pc’s tegelijkertijd aan het werk zetten is bijna dagelijkse kost voor Nick." Afbeelding: logo Vlimpers De afdeling Gemeenschappelijk Vlimpers Dienstencentrum (GVDC) situeert zich binnen het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) binnen de Vlaamse Overheid. AgO biedt een breed gamma aan producten en diensten rond verschillende HR- en organisatiethema’s, gaande van adviesverlening en coaching (o.b.v. toolboxen, raamcontracten en bevragingsinstrumenten) en een waaier aan opleidingen en leermogelijkheden tot en met het beheer van het e-HRM systeem Vlimpers en de daarmee gepaard gaande dienstverlening. De toepassing Vlimpers (Vlaams Intermodulair Personeelssysteem) wordt beheerd binnen het GVDC die in hoofdzaak bestaat uit 2 grote pijlers. De pijler rond dienstverlening staat in voor de uitvoering van de sociale en fiscale verplichtingen en de loonberekening voor alle Vlaamse ambtenaren. De 2de pijler omvat het beheer en de exploitatie van de verschillende modules binnen de toepassing zelf, alsook de interfaces naar de randsystemen. Zo is er een selfservice waarin personeelsleden hun eigen dossier kunnen raadplegen en aanpassen, verloven kunnen aanvragen, de volledige Ploegcyclus (evaluatie en planningsfase) kunnen opvolgen, vormingen kunnen aanvragen en opvolgen enz. In het kader van de 2de pijler is er een samenwerking aangegaan met Passwerk ingevolge de noodzaak om over een pakket testscripts te beschikken om o.a. de releasewerking te ondersteunen (voor o.a. regressietesten), het testen van verschillende (nieuwe) modules en ondersteuning bij aansluiting van nieuwe klanten. Getuigenis van Kristel De Boeck (leidinggevende e-HRM diensten; de 2de pijler): door de contacten en de informatie vooraf met een coach van bij Passwerk, is de indiensttreding van Nick vlot verlopen. Intern hebben we een van onze medewerkers (Luk Verschooren) als begeleider aangeduid, zodat Nick een vertrouwenspersoon heeft op de werkvloer en weet bij wie hij terecht kan. Er is ook een vaste werkplek voor Nick voorzien. We zien tevens dat er zeer goede begeleiding en ondersteuning is vanuit Passwerk zelf o.a. via de wekelijkse opvolgmomenten. Al vlug stelden we vast dat Nick heel wat meer in zijn mars heeft dan alleen testscripts maken en uitvoeren. Zo werd hij ingeschakeld  bij de automatisatie van enkele manuele handelingen en processen. Hij wordt ook nauw betrokken ingeval van piekmomenten die gepaard gaan met o.a. de aansluiting en integratie van nieuwe klanten in Vlimpers. Nick is ondertussen aanvaard en ingeburgerd in de organisatie en wordt gezien als een van onze collega’s. Hij is een waardevolle aanwinst. Getuigenis van Luk Verschooren (begeleider): Een productieve en aangename samenwerking, zo kan ik de (werk)relatie met Passwerker Nick omschrijven. Nick is ondertussen anderhalf jaar tewerkgesteld  bij het GVDC en we hebben samen al vele mooie projecten afgerond. Nick heeft uitstekend werk geleverd in het uitschrijven van scripts mbv Selenium (Firefox toepassing) voor het automatiseren van allerlei dagelijkse acties. Daarnaast heeft hij zich statig ingewerkt in de Vlimpers toepassing en verschillende testscripts uitgeschreven om de trimestriële releases vlotter op te volgen. Een fijne en leerrijke ervaring. Passwerk heeft voor goede begeleiding en informatie gezorgd, maar die eerste momenten van samenwerking zijn altijd spannend. We wisten dat een collega met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) graag duidelijke afspraken hanteert en daar hebben we samen met Nick ook sterk op in gezet. Gaandeweg leerden we elkaar kennen en al was Nick een beetje schuchter in het begin, lang heeft het niet geduurd voor hij een volwaardig (en ook openhartig) lid van het team werd. Al snel bleek dat Nick zeer sterk is in problem solving en spielerei met verschillende modules van Vlimpers. Iemand die een oplossing voorstelt waar andere collega’s misschien niet aan denken. Kortom, een sterke aanwinst voor het team! Getuigenis HealthConnect Afbeelding: logo HealtConnect met tekst op logo "ICT expertise that cares" Afbeelding: logo CareConnect met tekst op logo "medical software" HealthConnect (www.healthconnect.be) HealthConnect is een Belgisch IT-dienstverlenend bedrijf dat zich exclusief toelegt op integratie-architecturen, software-ontwikkeling, project management en eHealth integratie binnen de overheids- en zorgsector. HealthConnect telt 35 personeelsleden en is een autonoom bedrijf binnen de Corilus groep. Gebaseerd op een uitgebreide ervaring en expertise verleent HealthConnect IT-diensten aan zorgverleners, zorginstellingen, mutualiteiten en de overheid. Momenteel telt ons klantenbestand meer dan 95 Belgische zorgorganisaties: . Overheidsorganisaties: Smals/VAZG, WIV, RIZIV, Kind & Gezin, Stichting Kankerregister (BCR), Centrum voor Kankeropsporing, Defensie, . 48 Ziekenhuizen . 27 extramurale labo’s . Assuralia, verzekeraars en preventiediensten CareConnect (www.careconnect.be) HealthConnect bouwt een innovatief elektronisch medisch dossier systeem dat door de moederfirma Corilus wordt verdeeld en ondersteund aan huisartsen. CareConnect is de eerste en enige cloud-gebaseerde software voor huisartsen dat officieel goedgekeurd is op voor Belgische markt. Vier keer per jaar wordt deze software aanzienlijk uitgebreid met nieuwe releases. Dit project vergt een continue en duurzame teststrategie. Hiervoor doen wij beroep op Passwerk. Jan en Jorn ondersteunen HealthConnect in het accuraat en gestructureerd testen van CareConnect. Door Passwerk worden beide collega’s getraind en daarna opgevolgd. Samen met hun coaches wordt er gekeken naar een optimale start en ondersteuning in de bedrijfsvoering. De samenwerking verloopt helder en persoonlijk. Getuigenis Medex Afbeelding: Logo Medex. Afbeelding: Test engineer Samuel aan het werk achter zijn computer met naast hem Marianne Schollaert. Het Bestuur van de medische expertise, kortweg Medex, is het medisch expertisecentrum dat zich situeert binnen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Onze taak: toezien op de medische geschiktheid van voornamelijk ambtenaren, piloten en chauffeurs. Wij voeren al onze expertises uit met een garantie van objectiviteit en met respect voor wetgeving en deontologie. We hebben een eigen team van een 50-tal artsen in 13 regionale medische centra en doen ook beroep op een netwerk van 100  zelfstandige controleartsen en 30 specialisten. Onze grootste klantengroep is het overheidspersoneel (van zowel de federale overheid, gemeenschappen (inclusief onderwijzend personeel), gewesten als lokale besturen). Afhankelijk van het statuut van een overheidsdienst zal Medex: . Oordelen of een afwezigheid door ziekte, arbeidsongeval of beroepsziekte al dan niet gerechtvaardigd is; . Bij een arbeidsongeval of een ongeval op weg naar of van het werk nagaan of er letsels in verband staan met het ongeval, een uitspraak doen over het invaliditeitspercentage en de duur van die invaliditeit; . Ambtenaren onderzoeken in het kader van een beroepsziekte; . Onderzoeken of een ambtenaar in aanmerking komt om vervroegd op pensioen te gaan om medische redenen. Medex wordt hierbij ook geconfronteerd met veel encodering; een repetitief werk dat vraagt om snelheid, nauwgezetheid, een gestructureerde aanpak, concentratievermogen, sterke focus en doorzettingsvermogen. Voor die taak bood Passwerk een geschikte oplossing en zo zijn Samuel en Sarah bij ons terechtgekomen. Marianne Schollaert werd aangesteld als vertrouwenspersoon voor onze Passwerkers. “Omdat ikzelf eerder introvert ben, is het enigszins makkelijk om mensen met ASS-syndroom te begrijpen.  Ik hou net als zij, van rust en stilte. Bovendien voel ik mij op een prettige manier door hen uitgedaagd om anders te leren denken. Hun opleiding verliep veel sneller dan bij andere medewerkers. Eén keer een instructie geven volstaat, de taak wordt daarna nauwgezet uitgevoerd. Ze zijn heel productief, ze babbelen zelden met elkaar tijdens de werkuren.  Ze zijn nooit luidruchtig en storen niemand. Onze Passwerkers lijken niet moe te worden, ze zien feilloos alle details. De sporadische vergissingen die ze maken, zijn te wijten aan onduidelijke brongegevens. ’s Morgens neem ik even de tijd om hun taken voor te bereiden en klaar te leggen. Samuel en Sarah zijn verder vrij om hun  dagindeling zelf te bepalen. Ik ga regelmatig langs om eventuele vragen te beantwoorden. Door hun bijzondere aanleg kunnen zij op een dag bijna dubbel zoveel opdrachten verwerken dan de andere collega’s. We hebben hen gerustgesteld dat we soepel met de werkuren kunnen omgaan zodat ze zich niet hoeven nerveus te maken bij eventuele treinvertraging. De verloren tijd kunnen ze een andere keer inhalen. Deeltijds werken is voor hen ideaal, zo is er nog ruim tijd voor andere bezigheden. Zo hoeven dan ook niet elke weekdag de drukte van de trein en de mensenmenigte te trotseren. Sarah heeft een fijn gevoel voor humor op alle gebied. Ze werkt graag met klassieke muziek en speelt zelf viool. Ze is heel nauwkeurig en heeft elke afwijking in haar gegevens goed in het oog. Samuel studeert nog steeds voor zijn persoonlijk plezier. Hij lijkt de kalender van buiten te kennen. Hij is zeer verdiept in zijn werk en heeft een zeer goed geheugen. Hij kan ongelooflijk snel typen, zowel cijfers als letters. Er zit bij beiden een ongelooflijke brede kennis en een grote intelligentie verborgen achter een ”gordijn” van bescheidenheid. Ze zijn vertrouwd met antropologie, criminologie, theologie, taalkunde, … Ik kan er echt van genieten als er soms een tipje van dat gordijn opgelicht wordt. Eén ding is zeker : ik mis onze Passwerkers op de dagen dat ze er niet zijn.” Getuigenis KanDesign Afbeelding: logo KanDesign Afbeelding Jimmy aan het werk achter zijn computer bij KanDesign in een open ruimte waar eveneens andere collega's van KanDesign in aan het werk zijn. Kandesign is een ontwerpbureau voor cross-media branding en design. Ze ontwerpen merken, apps en producten voor bedrijven die stand willen houden in een interactieve wereld. Kandesign gaat verder waar anderen stoppen en bouwt merken uit tot inspirerende, duurzame ervaringen voor klant en gebruiker. Dit doen ze al voor zo’n 25 jaar. Momenteel werken er een twintigtal mensen bij het bedrijf, een succesvolle mix van persoonlijkheden en vaardigheden. De spontane groei van de laatste jaren zorgde ervoor dat het team aangevuld werd met jonge, creatieve en ambitieuze zielen. Het maakt dat Kandesign leeft op een krachtige combinatie van ervaring en innovatie. Zowel jong als minder jong ontwerpen en ontwikkelen voor een uitgebreide klantenportefeuille, die nationale en internationale klanten behelst. Onder hen herkennen we onder andere KBC, VRT, Truvo, Universiteit Antwerpen en Cartamundi. Bij Kandesign is er oog voor cultuur en voor de gemeenschap. Dit bewijzen ze door bijvoorbeeld De Roma in Antwerpen te sponsoren en werk te leveren voor Kom op tegen Kanker. Via de media en onze website maakten ze kennis met Passwerk en zagen ze toekomst in een samenwerking. Marc Kan, partner in het bedrijf, licht toe waarom de samenwerking werkt: Halverwege juni 2013 kwam Jimmy vanuit Passwerk bij ons, de man die ons werk ging verlichten. We zagen namelijk een oplossing in het aannemen van Jimmy voor een probleem waar we eerder mee geconfronteerd werden. Bij Kandesign moeten er op regelmatige basis templates geschreven worden voor klanten. Dit is een werk van lange duur, dat concentratie en doorzettingsvermogen vergt van ons personeel. We merkten dat personeelsleden het er moeilijk mee hadden de ganse dag lang ditzelfde werk uit te voeren. Samenwerken met Passwerk bleek een uiterst efficiënte oplossing te bieden. Jimmy werkt niet alleen aan de templates. Ook DTP, werken met het webdevelopmentprogramma Typo3 en het uitvoeren van testings behoort tot zijn takenpakket. Het is in die zin geschikt werk voor hem omdat hij langer geconcentreerd kan werken. Bovendien is het gedetailleerd werk, iets wat hem uitdaagt maar waar de andere collega’s vaak te snel afgeleid voor zijn. Niels, crossmedia designer bij Kandesign, neemt de verantwoordelijkheid over zijn prestaties en heeft alleen maar goede dingen te zeggen over zijn inzet en resultaten. Hij heeft nog geen problemen ondervonden die een ander zouden afschrikken om de samenwerking met Passwerk aan te gaan. In tegendeel, Jimmy past prima in de groep. Sociaal klikt het met de hele hoop collega’s en hij is er steeds bij als we met de groep gaan lunchen of een drink organiseren. We kunnen dus niet anders dan een positieve getuigenis afleveren voor Passwerk. Nu is het aan andere bedrijven om de samenwerking aan te durven gaan. Het loont! Getuigenis Belfius Belfius tekent voor samenspel met Passwerk Afbeelding: Bert (Passwerk), Hilde Meere (Belfius), Kristiaan (Passwerk), Sofie Vekeman (Belfius) en Sofie De Raes (Belfius). Afbeelding: Gert Vanhaecht Afbeelding: logo van Belfius. Belfius is een lokaal verankerde bank- en verzekeringsgroep met een aantal sterke fundamenten: 1) Een stabiele basis als autonome, bank- en verzekeringsgroep waarvan de aandelen niet-beursgenoteerd zijn 2) > 50 jaar ervaring als nabijheidsbank en verzekeraar voor 4 miljoen particulieren, vrije beroepen, zelfstandigen en ondernemingen 3) 150 jaar ervaring als partner van de publieke en sociale sector Belangrijk voor Belfius is dat ze haar toegevoegde waarde voor de samenleving kan aantonen. Midden september startte Belfius een bijzonder partnership met Passwerk. Vandaag versterken intussen reeds drie Passwerkers de testteams in Brussel voor electronic banking toepassingen. Het verhaal van teamplay dat leidt tot successen! Aan het woord is Gert Vanhaecht, Head of IT Distribution Channels, CRM & Development Architecture binnen de ICT directie van Belfius Bank. Streven naar kwaliteit door inzet van de juiste expertise Binnen de afdeling waar Passwerk aktief is, worden onder meer toepassingen voor elektronisch bankieren gebouwd. “Deze toepassingen worden gebruikt door onze cliënten. We streven dan ook een perfecte kwaliteit na. De enige manier om hiertoe te komen, is ervoor te zorgen dat de toepassingen degelijk uitgetest worden voor de lancering.”, stelt Gert. De externe omgevingen worden steeds uitgebreider en complexer. Internet banking wordt bijvoorbeeld ondersteund op een hele reeks operating systems, browsers, en dan nog eens op de diverse versies hiervan. Als we mobile banking bekijken, dient de kwaliteit van de mobile apps gegarandeerd te worden op een hele reeks Apple en Android devices. En in de toekomst zal ook het Windows8 platform zeker niet ontbreken. Bijgevolg moeten testen op tientallen smartphones en tablets overgedaan worden, steeds met dezelfde aandacht en accuraatheid. “Gegeven de steeds meer uitgebreide testinspanningen en de specifieke expertise die hiervoor nodig is, werd een zoektocht gestart naareen structurele oplossing. De markt werd gescand en zo kwamen we met Passwerk in contact. Na een grondige studie – tijdens dewelke we onder meer langsgingen bij de FOD Economie – kwamen we tot de duidelijke conclusie dat een samenwerking met Passwerk meer dan logisch was.”, vertelt Gert. Bijzondere kwaliteiten én maatschappelijk relevant Belfius stelde vast dat de verwachte topservice inherent is aan de specifieke talenten van personen met een Autisme Spectrum Stoornis. Passwerkers zijn heel sterk in logisch en analytisch denken. Ze hebben oog voor detail en kunnen zich ook bij repetitief werk intens concentreren. Een opdracht als uitvoerend softwaretester is hen dan ook op het lijf geschreven. “Testing is een expertise op zich”, zegt Gert. “Met hun uitmuntende kwaliteiten en kennis zetten de Passwerkers mee hun schouders onder de realisatie van onze paradepaardjes Belfius Direct Mobile 2.0 en Belfius Free Time, kersverse applicaties die momenteel in de onlineshops van Apple en Google pronken.” Belfius merkte van bij de aanvang dat de collega’s van Passwerk ASS positief weten te benutten. De bank ziet het echt als een talent waarover zij beschikken en waarvoor deze mensen extra geapprecieerd moeten worden. Gert windt er geen doekjes om: “Onze motivatie moet helemaal gekaderd worden binnen onze zoektocht naar expertise en streven naar kwaliteit van onze toepassingen. Dat dit kan gecombineerd worden met het opnemen van onze maatschappelijke rol, is zeer mooi meegenomen en speelde zeker ook sterk mee in het beslissingsproces.” Omkadering is nodig Eens de samenwerking bevestigd werd, startte een voorbereidende fase waarin de jobcoaches van Passwerk een sleutelrol speelden. Een aantal medewerkers uit de afdeling van Gert werd geselecteerd om als primair aanspreekpunt voor de nieuwe medewerkers te gaan fungeren. Gert: “Dit gaf een extra invulling aan de job van deze medewerkers. Ze waren dan ook van bij de aanvang zeer enthousiast om zich over de Passwerkers te kunnen ontfermen. Ze omringen hen met de nodige aandacht en zorg, en waken samen met de jobcoaches over hun stressniveau. Dit siert deze mensen.” Zo werden Sofie De Raes en Sofie Vekeman als eersten ingewijd in de ASS problematiek door Femke en Katelijne, die de Belfius Passwerkers begeleiden. Daarna kwam ook de hele afdeling en een aantal andere geïnteresseerden van binnen de bank aan bod. Tijdens een druk bijgewoonde infosessie legde Femke uit wat ASS juist betekent, hoe er met mensen met ASS best omgegaan wordt, hoe de leefwereld van deze mensen eruit ziet. Deze sessie scherpte het enthousiasme van de Belfius teams alleen maar aan. “Aan kleine dingen merken we inderdaad dat deze mensen bijvoorbeeld meer vatbaar zijn voor externe prikkels dan anderen. Handen schudden vermeden we zeker in het begin, want dat kan sommigen van hen uit evenwicht brengen. De Passwerkers beschikken ook over een aparte werkplek, hun telefoons werken niet, ze kunnen werken met een koptelefoon. Indien er een brandoefening plaatsvindt, wordt Hilde Meere, de verantwoordelijke Team Manager, op voorhand gewaarschuwd en worden de Passwerkers vooraf door haar begeleid naar de uitgang.”, vertelt Gert. Verder stellen de Belfius medewerkers vast dat het soms wat moeite kost om bijsturingen te doen op gemaakte afspraken. Aanpassingen moeten correct gekaderd en tijdig doorgegeven worden. Concreet kan dat bijvoorbeeld over prioriteiten gaan die plots wijzigen of testgegevens die niet beschikbaar zijn. Om verrassingen te vermijden, is er dagelijks een korte afstemmingsmeeting. Qua communicatie wordt beeldspraak beter vermeden, en hebben de Belfius medewerkers er vanaf de start op gelet om zeer direct te zijn, waardoor ze ook snel vertrouwen hebben gewonnen. Want mensen met ASS hebben de neiging om de zaken zeer letterlijk te nemen. De vraag “ga je straks nog snel mee iets drinken” kan zo bijvoorbeeld het antwoord “neen, ik heb geen dorst” ontlokken. Gert: “Maar daar houden we rekening mee. En de jobcoaches zijn steeds beschikbaar indien er zich probleempjes zouden voordoen. En ze komen in ieder geval op geregelde tijdstippen langs in Brussel voor een gesprek met de “interne coaches” en de Passwerkers zelf. Zonder deze ondersteuning en de interne omkadering, zou de samenwerking nooit tot een succes kunnen leiden.” Integratie De Passwerkers worden echt geapprecieerd voor het werk dat ze leveren door de andere medewerkers. Dat voelen ze ook. Zo komen de projectleiders nu al vragen of de Passwerkers hun testen mogen doen. Dat spreekt voor zich ! Het zorgt eveneens voor extra dynamiek op de werkvloer. Mensen worden geconfronteerd met collega's die "anders" zijn en beginnen voor een stukje op een nieuwe manier naar de realiteit te kijken. En merken dat ASS ook een aantal uitgesproken voordelen met zich meebrengt. De integratie van Bert, Kristiaan en sinds begin januari ook Marjan, loopt zeer vlot. Recent werd een bescheiden drink georganiseerd om het succes van de lancering van de nieuwe Belfius Mobile App te vieren. Bert was daar aanwezig. Tijdens de laatste treinstaking deed Kristiaan aan carpooling met een van de Belfius collega’s. Moesten deze mensen zich niet aanvaard voelen, zou dit nooit gebeuren. De samenwerking is een succes Gert besluit als volgt: “De medewerkers van Passwerk horen er hier écht bij en geven aan zich goed te voelen bij ons. Van bij het begin was duidelijk dat de samenwerking met Passwerk loont. De Passwerkers dragen bij tot de positieve dynamiek in onze teams én leveren topkwaliteit af. Ik vind het persoonlijk mooi te zien dat een dergelijk initiatief binnen Belfius kan, en nog sterker, dat het tot op het hoogste niveau binnen het bedrijf gedragen en actief ondersteund wordt.” Getuigenis Smals Afbeelding: het Gotot GT projectteam voor de Smals-site te Gent. Afbeelding: logo van Smals. Afbeelding: Dirk, Jimmy en Thomas voor het gebouw van Smals te Gent. Met meer dan 1700 medewerkers is de vzw Smals één van de grootste ICT-dienstenorganisaties van ons land. Onder het motto ‘ICT for society’ ligt de focus er op ICT-ondersteuning voor de publieke instellingen van de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Ontwikkeling en evolutief onderhoud van software-toepassingen op maat zijn kernactiviteiten van Smals. Daarin is uiteraard een belangrijke plaats weggelegd voor software testing. Een halfjaar geleden koos Smals voor Passwerk om een testprogramma af te werken voor een toepassing van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Vanuit de Smals-site te Gent werkt Jimmy, tester en Passwerker nauw samen met het projectteam. “We hebben gekozen om het functionele testen voor dit project niet te laten uitvoeren door de analisten of te gaan automatiseren”, licht projectleider Thomas De Rycke toe. “Je moet hier immers voldoende tijd voor kunnen voorzien voor je analisten, terwijl de beschikbaarheid van de analisten voor dit project net een bottleneck was. De keuze voor Passwerk was daarom logisch.” Rendabele keuze Aan de keuze voor Passwerk ging een uitvoerige analyse vooraf. “Op basis van een SWOT-analyse hebben we beslist om ervoor te gaan”, aldus Thomas De Rycke. Smals kende de sterke punten van mensen met autismespectrumstoornis, zoals hun hoge precisie, concentratie en motivatie in het repetitief testen. Anderzijds is hun zakelijk-juridische kennis natuurlijk niet dezelfde als die van een ervaren analist of tester die al jaren voor de sociale zekerheid werkt. “Dit verwachtten we ook niet van Passwerk. Wat Passwerk ons beloofd heeft, hebben we effectief ook gekregen.” “Ik benadruk graag dat onze keuze in de eerste plaats moest renderen voor het project”, zegt Thomas De Rycke. “We bekijken Jimmy dus niet als iemand speciaal. Het belangrijkste is dat hij de voorziene tests goed uitvoert en dat is zeker het geval. Dat het sociaal ook nog klikt met de collega’s, is mooi meegenomen.” “Als we weten wat we nu weten, zouden we het opnieuw doen? Jazeker”, evalueert hij. “Er komt trouwens meer dan waarschijnlijk een vervolg project aan.” Sociaal contact Voor mensen met ASS is het vaak niet evident om sociale contacten te leggen. Passwerk zorgt daarom voor begeleiding en aanbevelingen voor de opdrachtgever. Zo treedt steeds één collega op als contactpersoon – voor Jimmy is dat Dirk Joye, testcoördinator op het project. “Op vraag van Passwerk hebben we het zo aangepakt. Toch blijkt het contact met Jimmy prima mee te vallen. Ook andere collega’s spreken hem regelmatig zelf rechtstreeks aan voor werkgerelateerde zaken”, vertelt hij. Er zijn geregeld groepsmomenten, bijvoorbeeld wanneer de ploeg samen uit eten gaat. “Jimmy gaat regelmatig mee uit eten. Hij voelt zich opgenomen in de groep, dat vind ik erg belangrijk”, vervolgt Dirk Joye. “Hij zal niet vaak meedoen met allerlei ‘social talk’. Toch zie ik hem wel glimlachen als één van de collega’s een grap vertelt. Ik heb echt wel de indruk dat Jimmy zich hier goed voelt. Evident is dat niet. Ik vind dat we een team hebben met een erg open cultuur.” “Ik heb de sociale vaardigheden van Jimmy nooit ervaren als een beperking. Ik heb het gevoel dat hij goed is opgenomen in het team”, vindt ook Thomas De Rycke. Jong geleerd Met zijn 21 is Jimmy veruit de jongste op de werkvloer. Toch lijkt dit de afstand met collega’s niet te vergroten. “Is iemand nu 21 of 51? Voor mij is een tester een tester. In het algemeen zijn we erg tevreden met wat Jimmy doet. Houden zo”, zegt Thomas De Rycke. Gaandeweg heeft Jimmy zijn takenpakket uitgebreid van pure operationele tests naar verwante taken. “Zo is er een functionele databank, met een aantal gegevenssets. Die beheert Jimmy ook”, vertelt Dirk Joye. “En tijdens het project heeft Jimmy geleerd om zelf testcases te maken, onder meer door testgegevens te beheren in XML en door TestLink aan te leren, onze software voor test management. Als er bugs gevonden zijn, rapporteert Jimmy ze ook zelf in ons Jira-systeem.” Getuigenis AXA Afbeelding: hoofdkantoor AXA te Brussel. Afbeelding: wapperende vlaggen van AXA. Afbeelding: logo van AXA met tekst bank en verzekeringen anders bekeken. Bijna 9 maand werken we nu met Passwerk, de organisatie die mensen met het autismespectrumstoornis (ass) plaatst in bedrijven. Vergeet Dustin Hoffman in Rainman maar denk eerder aan Einstein of Darwin en andere illustere voorgangers bij wie de grens tussen contactgestoord en geniaal op een flinterdunne lijn lag. Nauwkeurig en uiterst grondig, geconcentreerd en met oog voor het kleinste detail zijn maar enkele eigenschappen van mensen met ass. Uit onderzoek blijkt dat mensen met ass meer voorkomen rond plaatsen als Cambridge en Silicon Valley, waar men goochelt met technologie en data. Bij AXA zetten we voorzichtig enkele eerste stappen binnen IBT², het IT en Business Transformation departement. En die ervaring is goed. Heel goed, zo blijkt bij een recente rondvraag. “Het zit in onze bedrijfscultuur om mensen met een handicap te helpen en kansen te geven.” zegt Ingrid Anthonissen, Manager Delivery Center Testing Bank. “In dit geval is het zelfs een win-win situatie. Voor het project WEVOL, waarbij we alle interne AXA-medewerkers van een nieuwe PC voorzien met Windows7 en de laatste Internet Explorer browser, moeten we testen of al onze applicaties en toepassingen blijven werken. Het is tijdrovend precisie werk waarbij men afwijkingen tussen 2 schijnbaar gelijke situaties moet zoeken. Enkele jaren geleden hadden we al eens een piloot lopen omdat, Els Blaton, ons voormalig Head of IT en Business Transformation, heel sterk in dit soort projecten gelooft. Toen dat succesvol bleek, was het vandaag slechts het stof van een succesvol recept blazen.” Johan Cappaert, Test coördinator voor het WEVOL project en zelf een persoon met ass was meteen verkocht om mensen van Passwerk in te passen. “In september 2011 kwam Jelle mijn team vervoegen. Aangezien we zeer tevreden waren van zijn werk en inzet, hebben we Passwerk gevraagd nog een tweede persoon te sturen. In december kwam Roeland het team versterken. Werken bij een reus als AXA heeft zo zijn voor– en nadelen. Het goede is dat je veel kan bijleren. Het minder goede is dat het niet altijd even eenvoudig is om binnen de maatschappij de juiste personen te vinden om informatie te vragen over een bepaalde applicatie. Men durft nogal eens verdwalen in de grote structuur die AXA is. Gelukkig kunnen we hier rekenen op de hulp van Chantal Van Herck, Team Lead DCT, die ons helpt in geval van specifieke problemen. Niettegenstaande het feit dat ons clubje van drie voor 100% uit mensen met ass bestaat, is de samenwerking toch niet vanzelfsprekend te noemen. We zijn drie verschillende individuen en het feit dat we alle drie ass hebben brengt ons misschien wel wat dichter bij elkaar, maar verandert niets aan het feit dat elk van ons zijn eigen weg bewandelt. We zijn erg individueel ingesteld; einzelgängers in de ware betekenis van het woord. Dat levert door de band genomen weinig problemen op zolang het werk concreet en duidelijk is en we niet teveel afhankelijk zijn van informatie van buitenaf. Geef ons een applicatie die getest moet worden en we gaan aan de slag. De manier van werken bij AXA leent zich niet altijd evengoed voor personen met ass. In grote mate wordt er tijd gemaakt voor overleg en uitdieping van wat moet gebeuren. De whiteboard sessies bijvoorbeeld werken niet optimaal omdat er enkel over de formele aspecten van het werk (due dates, planning, reporting, estimaties, mandays, high-level test scenario’s, enz...) gesproken wordt. Het gaat nooit over de inhoud. Daarenboven is het gebeuren rond de whiteboard een groepsgebeuren en dat is nu net waar mensen met ass het wat moeilijk mee hebben. Toch slagen we erin een plaats te vinden die voor elk van de betrokken partijen werkt. We kennen onze plek, kwijten ons van onze taken en soms heeft dat ook voordelen. Jelle, Roeland en ikzelf doen liever het werk op zich in plaats van erover te spreken. Een uitspraak van Jelle: als we ons de afgelopen 6 maand beperkt hadden tot het eigenlijke werk en er geen discussies over hadden gevoerd, was het klaar geweest op 1 maand. Dat spreekt boekdelen!” Het is een gegeven dat AXA veel waarde hecht aan duurzaam ondernemen, diversiteit ondersteunt en kansen geeft. Werken met Passwerk past dan ook in die optiek maar was nooit mogelijk geweest zonder de uitgesproken steun van Els Blaton en haar management team. Door de competenties van mensen met ass optimaal uit te spelen in het Test team van IBT², winnen we allemaal. Defecten worden specifiek gezocht en snel gevonden (bijna 500 tot op heden). Mensen met ass verwerken informatie op een heel andere manier dan mensen zonder en hebben maar weinig verbeelding. Alles is concreet en absoluut. Zegswijzen en spreekwoorden gaan dus aan hen voorbij. Maar analyses maken is hun kopje thee. Ze bekijken alles, slaan het op, catalogeren en werken heel gestructureerd, waardoor defecten ook sneller en beter opgelost kunnen worden. Het werken met Passwerk is wat AXA betreft een aanrader. De kwaliteit van het geleverde werk is prima en de passwerkers worden uitstekend omringd en ondersteund door de jobcoaches van Passwerk die regelmatig langs komen om kleine suggesties te maken over hoe de werkomgeving aangepast kan worden aan de noden van mensen met ass. Er wordt op dit moment naar een derde persoon van Passwerk gezocht om binnen AXA tewerkgesteld te worden. Een mooier bewijs dat we tevreden zijn, kan je niet krijgen. AXA in België 3 miljoen klanten vertrouwen op AXA voor hun verzekeringen en bankproducten, zijnde één gezin op twee. Daarom werkt AXA samen met 5.000 verzekeringsmakelaars en 920 zelfstandige bankagenten, en telt het meer dan 5.000 medewerkers. In 2011 heeft AXA Belgium een omzet van 4,2 miljard euro gerealiseerd. Getuigenis Christelijke Mutualiteit Afbeelding: Button CM (soort van logo). Afbeelding: Foto van het hoofdkantoor van de Christelijke Mutualiteit gelegen te Brussel. Afbeelding: Foto van Chu Chi How, test engineer bij de CM en Isabelle Graindorge, coördinator van de test engineers bij de CM. CM bestaat uit een centrale zetel in Brussel en negentien regionale ziekenfondsen verspreid over heel België. Samen spreken we dan over ongeveer 6000 medewerkers. Hoewel velen CM vooral kennen als terugbetaler van medische kosten, is ze meer dan een loutere verzekeringsinstelling. CM biedt haar leden immers ook een uitgebreid en eigentijds pakket diensten en voordelen aan en is bovendien een dynamische sociale beweging met 70.000 vrijwilligers. Haar werking is gebaseerd op waarden zoals solidariteit, respect voor de persoon en aandacht voor anderen en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. Met haar 4,5 miljoen leden is CM het grootste ziekenfonds van het land. CM vs. Passwerk Vanuit het sociale karakter van CM vonden we het opportuun om met de organisatie Passwerk samen te werken. De missie van onze organisatie liegt er niet om: Haar werking is gebaseerd op waarden zoals solidariteit, respect voor de persoon en aandacht voor anderen. Dirk, medewerker van Passwerk werd ingeschakeld inà7#à7#0… ²H8#8#@8# tijdje op zoek naar de juiste testprofielen om onze equipes te versterken. Op deze manier zijn we in contact gekomen met Passwerk en is Dirk bij ons aan de slag gegaan als Test Engineer. “Toen ik voor het eerst over het Passwerk initiatief hoorde spreken was ik meteen gecharmeerd door dit project. Zoals velen hadden we bij het begin enige terughoudendheid, maar gezien onze eigen waarden en het sociale karakter van onze organisatie is Passwerk steeds op de radar blijven staan. In 2010 hebben we een samenwerking opgezet en onze ervaringen met Passwerk en met Dirk in het bijzonder zijn positief”, aldus Erik van Overloop, Adjunct-directeur informatica. Samenwerking met Dirk Onze Passwerker Dirk is begin 2010 bij ons van start gegaan en is ondertussen aan zijn derde project toe. Zijn eerste project was het testen van een applicatie in kader van arbeidsongevallen. Daarvoor werkte hij samen met Test Engineer Chu Chi How. Chu Chi How vond het een meerwaarde om met Dirk te mogen samenwerken. Dirk is zeer aangenaam in de omvang en heeft zich snel aan zijn omgeving aangepast. Een meevaller voor onze organisatie is dat Dirk tweetalig is, waardoor taal geen barrière is. Samenwerken met een passwerker vergt dat er een duidelijk kader is. Dit betekent een duidelijke en stabiele omgeving waarbinnen de passwerker kan functioneren. Een duidelijke afbakening van wat en hoe Dirk het moest doen, was nodig zodat hij optimaal kon functioneren. Het project rond arbeidsongevallen was goed gedocumenteerd en onder controle, wat het functioneren van Dirk ten goede kwam. Eens er een afgelijnd kader was, ging Dirk zeer punctueel, minutieus en gedetailleerd te werk. Hierin was hij uitstekend. Aldus Chi How: “hij merkte zaken op, die wij niet zagen. Hij werkte zeer gefocust, met aandacht voor de details.” Als het kader afwezig was, dan had Dirk problemen met het uitvoeren van zijn opdrachten. Stressvolle situaties en onzekerheden kunnen best vermeden worden. Zodra dit geweten was, kon er op ingespeeld worden. Dirk was ook zeer strikt: als iets niet werkte, werkte het niet en aarzelde hij ook niet om het te zeggen of als hij ruimte voor verbetering zag, gaf hij dit ook aan. Wat toch zeker een meerwaarde is voor onze organisatie die o.a. instaat voor de uitbetaling van de uitkeringen van haar leden. Als er iets misloopt bij het in productie zetten van een toepassing, heeft dit direct impact op een grote groep mensen. Niet bij alle IT-projecten van CM zou een passwerker kunnen betrokken worden, want soms wordt er toch flexibiliteit, technische bagage en het op zoek gaan naar informatie verwacht van de betrokken testers. Door opgestelde deadlines en eventuele vertragingen komen onze testers ook voor stressvolle situaties te staan, wat voor passwerkers toch beter te vermijden is. Twee maal per dag zaten Chu Chi How en Dirk samen. ’s Morgens om te overlopen wat er gedaan moest worden en ’s avonds om de resultaten samen te bekijken. Opvolging en af en toe wat bijsturing was nodig. Voor Chu Chi How kwam de begeleiding van Dirk boven op zijn takenpakket, maar hij heeft er alleen maar positieve woorden voor. Voor hem was het een meerwaarde om Passwerker Dirk te begeleiden. Chu Chi How was tevreden over het werk dat uitgevoerd werd door Dirk. Als organisatie juichen wij de samenwerking met Passwerk eveneens toe: mits de juiste omstandigheden, is de bijdrage van een passwerker een grote meerwaarde. Getuigenis Anubex Afbeelding: Onze test engineer aan het werk bij Anubex Anubex nv is actief op de ICT-markt en gespecialiseerd in de geautomatiseerde migratie van legacysystemen naar targetsystemen. Het bedrijf is opgericht in 1988 en telt vandaag 25 medewerkers waarvan twintig in België en vijf in Israël. Na jarenlang en met succes ervaring te hebben opgedaan met grote klanten in verschillende werelddelen (zoals bijvoorbeeld Citibank in vijftien landen verspreid over vier verschillende continenten, de ministeries van Financiën in België en Frankrijk, AON in het Verenigd Koninkrijk en Canada, de Landsbond der Christelijke mutualiteiten in België), durft Anubex de eindverantwoordelijkheid aan voor grote migratieprojecten die meerdere onderdelen kunnen omvatten, zoals: Hardwareplatformen , bijvoorbeeld van Mainframe naar een Linux/Unix/Windowsomgeving; Ontwikkelomgevingen en programmeertalen, bijvoorbeeld van 4GL talen naar Object-Orientedtalen; Databases , bijvoorbeeld van niet-relationeel (zoals IDMS en Adabas) naar relationeel (zoals Oracle, SQL Server en DB2) en User Interfaces Sinds een zestal maanden begeleidt Kris Ceuppens een Passwerkmedewerker. Hij geeft graag een woordje uitleg. Onze ervaring: concrete analyses en tests worden snel en accuraat uitgevoerd Na een positief proefproject eind 2010 is onze Passwerker sinds begin 2011 bij ons actief. In samenspraak met Passwerk hebben we voor deze aanpak gekozen omdat de taken die wij op het oog hadden verder gingen dan het louter testen van applicaties. We wilden de Passwerker namelijk inschakelen zowel in het uitvoeren van de migraties (inclusief het eventuele manuele werk) als bij de gedetailleerde technische probleemanalyses. Dit betekent dat we iemand nodig hadden die zeer vlot met computers kan werken én over een sterk logisch denkvermogen beschikt. Om eerlijk te zijn, het heeft ons toch nog wat meer tijd gekost om onze Passwerk medewerker volledig productief in te schakelen dan we aanvankelijk dachten. Deze langere inwerkperiode had voornamelijk te maken met het feit dat we onze verschillende project directors moesten vragen de Passwerker concreet te registreren en in te schakelen in het projectteam met betrekking tot de functionele tests en hem daarop ten volle te laten focussen. Een ander belangrijk aspect was het uitleggen van de verschillende door Anubex ontwikkelde tools die bij dit werk worden gebruikt – onder meer het Automated Testing Framework. Dit is inmiddels gelukkig gebeurd en we merken dat de zaken nu tot ieders tevredenheid snel vooruitgaan. Even in de nabije toekomst kijken Daar we momenteel parallel op meerdere grote projecten werken, waarbij telkens een significant aspect interactief en functioneel testen aan bod komen, overwegen we zelfs een beroep te doen op een tweede Passwerkmedewerker om het grote volume test- en analysewerk aan te kunnen en de scherpe deadlines te kunnen halen. Zodra dat is beslist, zal deze tweede medewerker ongetwijfeld het voordeel hebben dat het pad al is geëffend en dat onze project director enthousiast zal zijn om de nieuwe Passwerkcollega snel in het projectteam op te nemen. We zien in elk geval naar het vervolg van deze samenwerking uit. Kris Ceuppens, Business Unit Manager Getuigenis FOD Kanselarij van de Eerste Minister Passwerker is even betrouwbaar als DNS DNS staat voor Domain Name System. DNS zorgt ervoor dat internetgebruikers tussen de miljoenen webservers en nog meer websites Google vinden en niet terecht komen op een verkeerde pagina. Deze vertaalslag gebeurt transparant voor de internetsurfer en nog razendsnel ook. DNS is even belangrijk voor het internet als elektriciteit voor de burger. Maar net als de upgrade van de infrastructuur voor elektriciteit van 110 volt naar 220 volt nodig was, zo heeft ook DNS soms een upgrade nodig. Deze upgrade moet minutieus worden voorbereid en uitgevoerd en alle domeinnamen met gerelateerde webserveradressen moeten 100 procent correct zijn, anders zijn de websites niet langer bereikbaar. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister beheert de domeinnamen voor de federale overheid. De infrastructuur om dit beheer in stand te houden was aan een upgrade toe. Door een incompatibiliteit tussen het oude en het nieuwe systeem kon niet alle informatie volledig op een correcte en/of geautomatiseerde manier worden overgenomen. Toen dachten we aan de Passwerk om dit precisiewerk te klaren. Het moest immers snel gaan en tegelijkertijd 100 procent correct verlopen. Met een paar duizendtal domeinnamen, aliassen en webserveradressen voorwaar geen sinecure. Volgens Passwerk zou Joeri die taak kunnen klaren. De eerste dag kwam Joeri, begeleid door twee sympathieke dames, samen met ons de problematiek doornemen. We verstrekten de lokale begeleider van Joeri de noodzakelijke uitleg en we maakten aan Joeri duidelijk wat zijn taak exact inhield en wat het uiteindelijke doel was. We meldden het Passwerkteam ook dat de taak voor de overheid erg belangrijk was omdat de sites continu online moesten blijven. We toonden Joeri de toepassing die hij voor de datamigratie moest gebruiken en de volgende dag kon hij al zelfstandig zijn taak uitvoeren. De snelheid waarmee hij zich door die massa aanpassingen werkte was opmerkelijk: al na een aantal dagen had hij alle namen en gerelateerde adressen doorgenomen, ingevoerd, aangepast en gekoppeld. Hij vond zelfs enkele inconsistenties tussen een aantal van de duizenden namen die hij eerder had ingegeven. De complete upgrade werd dankzij het nauwgezette werk van Joeri foutloos en op een transparante manier uitgevoerd, zonder dat ook maar één enkele site van de overheid onbeschikbaar werd. Knap werk Joeri. Gefeliciteerd en hartelijk dank. We kijken ernaar ook in de toekomst nog een beroep op u te kunnen doen. Leslie Goossens, expert binnen FOD Kanselarij van de Eerste Minister Mark Dillen, Adviseur-generaal FOD Kanselarij van de Eerste Minister Yves Vander Auwera, Director ICT Shared Services Getuigenis Itineris Foto 1: kantoorgebouw van Itineris Foto 2: Wim, één van de interne begeleiders van de Passwerkers bij Itineris. Foto 3: Frederik, één van de interne begeleiders van de Passwerkers bij Itineris. ITINERIS NV, actief op de markt van de IT consultancy is gespecialiseerd in de implementatie van IT projecten voor nutsbedrijven. Met haar 100+ medewerkers beheert zij projecten voor energie-, distributie- en waterbedrijven in België, Nederland en daarbuiten. Frederik en Wim, ITINERIS collega's en begeleiders van 2 Passwerk medewerkers geven graag woord en uitleg bij de samenwerking tussen Passwerk en ITINERIS. Onze ervaring: een ideale resource in kwaliteitsbewaking ... Sinds geruime tijd zijn we bij ITINERIS op zoek naar testers om de kwaliteit van onze IT toepassingen na te gaan. Maar gezien de krapte op de arbeidsmarkt, vinden we niet meteen de juiste profielen. We hebben positieve ervaringen opgedaan met Passwerk en we besloten dan ook om als organisatie structureel beroep te doen op Passwerk en haar medewerkers. Al snel werden we voorgesteld aan 2 Passwerk medewerkers die vandaag actief zijn binnen onze organisatie. Deze medewerkers draaien mee op projecten van een zekere omvang. Zo maken ze onder meer deel uit van het WSI product team voor de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en Antwerpse Water Werken (AWW). Dit product-implementatieteam heeft tot doel de Vlaamse waterbedrijven te voorzien van de meest up to date technologie inzake ERP oplossingen. Binnen dit project staan ze in voor de kwaliteit van het project en het geleverde werk door op continue basis testen uit te voeren. Vanuit onze recente ervaring, kunnen we alvast opmerken dat concrete en gestandaardiseerde taken, zoals regressietesten zeer vlot, nauwgezet en pijlsnel door de Passwerk medewerkers uitgevoerd worden. De kwaliteit van het geleverde werk is bovendien van een hoger niveau dan we gemiddeld op de markt terugvinden. Voor bepaalde taken zijn overleg, initiatief & autonomie noodzakelijk. We merken dat deze taken wat moeilijker liggen. Maar gelukkig zijn deze taken zeker niet onmogelijk. Doorslaggevende factor bij de slaagkans van dit type taken, is de begeleiding die geboden wordt vanuit de bedrijfsorganisatie ... wat soms wel doorweegt op de begeleider(s) van de Passwerk medewerkers, aangezien deze personen dit er vaak bij nemen bovenop hun dagdagelijkse taken. Het is een goede oefening! Het 'in huis hebben' van een Passwerk medewerker is een goede oefening voor de onderneming in haar geheel, de interne medewerkers die voor de begeleiding instaan en de Passwerk medewerker zelf. Alle 3 de partijen worden als het ware uit hun comfortzone gehaald en dienen zich aan deze situatie aan te passen. Als jonge en dynamische onderneming is het voor ons geen evidente opdracht om deze nieuwe rol op te nemen en ons sociaal engagement te tonen. Zeker als je kijkt naar de markten waarin we als onderneming actief zijn: energie-, water- en distributiebedrijven. Daarnaast zijn we als IT consultancy bedrijf onderhevig aan scherpe deadlines, grootse projecten en veeleisende klanten. Voor deze klanten is het onder meer een vereiste om een zeker flexibiliteit aan de dag te leggen. Gezien de activiteitenradius van Passwerk was dit voor ons geen evidente combinatie.Hoewel de investering aan de kant van de bedrijfsorganisatie vrij hoog is (begeleiding/aanpassing van de eigen werkgewoontes/...) en dit soms doorweegt op het initiële rendement, zijn we blij met onze 2 Passwerk collega's. Hun aanwezigheid stelt ons in staat om bepaalde taken van onze vaste medewerkers uit handen te nemen en zo de werkdruk te verlichten... tijdens kritieke momenten, zoals releases, upgrades etc. De toekomst en verdere samenwerking... Voor onze organisatie is de aanwezigheid van een Passwerk medewerker nog vrij nieuw en we moeten als organisatie nog groeien in onze rol, maar we staan zeker en vast open voor nog meer ervaringen met Passwerk. Als organisatie willen we ook graag aan Passwerk een tip meegeven m.b.t. de begeleiding op het terrein... We denken vanuit ITINERIS dat het een goed idee zou zijn voor Passwerk om ook aanwezig te zijn op de werkvloer. Enkel op die manier kan Passwerk zich een goed beeld vormen - en proeven van de dagdagelijkse werksituatie, - cultuur en filosofie binnen een bepaalde bedrijfsorganisatie. Dit zal zowel Passwerk, haar medewerkers en onze eigen organisatie in staat stellen om nog beter op elkaar in te spelen...wat de samenwerking nog zal versterken in de toekomst. Itineris in cijfers. Opgericht: in juni 2002 Medewerkers: meer dan 100 voltijds medewerkers Omzet: 14 miljoen Euro in 2009 Technologie: Microsoft Dynamics AX (CRM/ICM/Billing etc.), Integratie met ander MS applicaties zoals MS SQL/BizTalk Server, MS Sharepoint, MS Office, Silverlight voor Web toepassingen. IT-activiteiten: integrated solutions, business consulting, system implementation, managed services, business intelligence. Actieve markten: België, Nederland, Internationaal wordt gewerkt met lokale itineris partners. Klantenportefeuille. Energie: Essent, EDF, Lampiris, Delta (NL) enz. Distributie: DNWB, Intergas enz. Water: AWW, VMW enz. Getuigenis van RSVZ Foto 1: het logo van RSVZ en INASTI op een venster. Foto 2: Patrick Vanderbauwede, IT Manager. Foto 3: Caecilia Soutiana Sendjaja, business analist en begeleidster binnen RSVZ van de Passwerkers. Bij RSVZ werd een nieuwe testmethodologie ingevoerd omdat we de kwaliteit van de bedrijfsspecifieke applicaties wilden optimaliseren. We willen op termijn niet alleen alle nieuwe applicaties systematisch testen, maar ook bij elke nieuwe belangrijke versie van bestaande applicaties deze hertesten. Deze manier van werken, vooral het opstellen van de test-scenario’s – en de uitvoering ervan –, is zeer arbeidsintensief en wij beschikken momenteel niet over voldoende interne medewerkers om dit volledig zelf uit te voeren,’ zegt IT-Manager Patrick Vanderbauwede. ‘We zijn dan ook op zoek gegaan naar een externe partner die hiervoor ­de juiste mensen kon inzetten. Passwerk bleek ons al snel de beste keuze.’ Caecilia Soetiana Sendjaja, business analist, voegt eraan toe: ‘We begrepen al snel dat mensen met een autismespectrumstoornis van nature uit uitstekende testers zijn.’ ‘Initieel zijn we in het kader van onze vennootschapstoepassing met één Passwerker van start gegaan. De samenwerking beviel ons zo goed, dat we na enige tijd een tweede Passwerker hebben ingezet bij de voorbereiding van de .Net migratie van de pensioentoepassing. Beide Passwerkers maken test-scenario’s op, voeren de tests uit en registreren defecten. De opstart van de samenwerking met de Passwerkers verliep erg vlot. We hebben er van in de beginfase voor gezorgd dat zij in optimale omstandigheden konden starten, bijvoorbeeld in een rà7#à7#0… ²H8#8#@8#omst over autisme door een van de jobcoaches van Passwerk,’ aldus Patrick Vanderbauwede. ‘Wij hebben ook gezorgd voor een centraal aanspreekpunt binnen RSVZ en een goede begeleiding. Het resultaat van dit alles is zeker de moeite waard.’ ‘Deze begeleiding resulteert in tevreden medewerkers met een hoge productiviteit en motivatie. Voor mij zijn de Passwerkers hoogst bekwame mensen met een hoge werkmotivatie en een uitzonderlijke intelligentie,’ vult Caecilia aan. ‘Het zijn krachten die sneller en accurater werken dan mensen zonder een autismespectrumstoornis. Ze leren erg snel en zijn erg gemotiveerd om voortdurend nieuwe dingen aan te leren.’ ‘Wat mij ook opvalt, zegt Patrick, ‘is dat de Passwerkers zeer geconcentreerd zijn, waardoor zij zo goed als geen tijd verliezen met dingen die niets met hun werk te maken hebben. Zij zijn ook zeer betrouwbaar en stipt. Er mag gerust gesteld worden dat de taken waarvoor zij worden ingezet sneller en nauwkeuriger worden uitgevoerd dan door de meeste andere IT’ers.’ ‘Voor mij zijn er minstens drie positieve kanten aan de samenwerking met Passwerk,’ geeft Patrick aan. ‘Op de eerste plaats de beschikbaarheid die wij hebben over bijkomende medewerkers voor het uitvoeren van specifieke taken op het vlak van testing, ten tweede de beroepsernst en inzet van de Passwerkers en ten derde de tarieven die door Passwerk worden gehanteerd. De inzetbaarheid van de Passwerkers die bij ons aan de slag gingen overtreft onze initiële verwachtingen en is vaak breder dan we hadden verwacht. Ook was het onze betrachting samen te werken met gemotiveerde testers die gedurende een langere termijn effectief als test engineer willen werken en ook deze verwachting is zeker ingelost.’ ‘Door de inzet van de Passwerkers ontstaat er eveneens een erg positieve dynamiek op de werkvloer,’ aldus Ceacilia. ‘De Passwerkers blinken uit in het ontdekken van tegenstrijdigheden en foutieve logica en leveren zo een extra bijdrage aan het team. Door de inzet van de Passwerkers brengen we voor onszelf ook meer structuur in het werk en hebben we meer aandacht voor een duidelijke verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Ook dat levert intern een meerwaarde op.’ ‘Wij hadden over de samenwerking met Passwerk hoge verwachtingen en deze verwachtingen werden zeker ingelost,’ besluit Patrick Vanderbauwede. Getuigenis van De Ideale Woning Foto: Geert Van Winkel, IT-verantwoordelijke. Foto: logo van De Ideale Woning. Zoals eerder al is aangegeven, beperken de activiteiten van Passwerk zich niet langer uitsluitend tot het testen van software. Onze focus blijft duidelijk software testing, maar ook voor andere quality-assurance-opdrachten, zoals data cleansing, data- of tekstmigratie, opmaken van gebruikershandleidingen, data entry en interactieve scanning kan op ons een beroep worden gedaan. Hieronder vindt u een getuigenis van De Ideale Woning over het digitaliseringsproject van dossiers van kandidaat- huurders waarvoor Passwerkers gedurende enkele maanden werden ingezet. Het project Als sociale huisvestingsmaatschappij hebben wij te maken met een groot aantal kandidaten die een sociale woning willen huren. Om zich voor een woning kandidaat te stellen, dient de kandidaat-huurder een inschrijvingsformulier en allerhande documenten en attesten aan De Ideale Woning te bezorgen. Ook tijdens de wachttijd, die enkele jaren kan duren, worden regelmatig nieuwe documenten toegevoegd (briefwisseling, wijziging gezinssamenstelling, verhuisdocumenten,…). Het dossier groeit dus met de jaren aan, en wordt dus veelvuldig in en uit de kaften gehaald. Wat uiteraard erg tijdrovend is. Wanneer iemand met een dossier werkt is het niet beschikbaar voor anderen. Ook bij een ramp kunnen dossiers volledig verloren gaan. Daarom werd besloten de dossiers te digitaliseren. Het ging in totaal om zo’n 7400 dossiers. Bij het scannen moest gestructureerd worden gewerkt. Zo dienden alle nietjes te worden verwijderd en moesten de documenten per soort worden gesorteerd. Om te vermijden dat documenten onder een verkeerd dossiernummer werden ingescand, diende voor elk document een interactieve controle te gebeuren aan de hand van de naam die aan het dossiernummer werd gekoppeld. Verder werden dan ook alle gescande dossiers gemarkeerd. Dit werd gedaan om te vermijden dat ze achteraf eventueel dubbel zouden worden gescand. Start van het project Omdat het bestaande personeel geen tijd had om dit extra werk uit te voeren, werd uitgekeken naar een andere oplossing. Via onze voorzitter Dirk de Kort werden we op de hoogte gebracht van het feit dat Passwerk mensen met autismespectrumstoornis ook voor scanwerk inschakelt. Na een uitvoerige uiteenzetting van Dirk Rombaut van Passwerk werd besloten om een test uit te voeren met twee halftijdse krachten van Passwerk. Hierna zou een evaluatie volgen en zou worden beslist of er al dan niet met Passwerk zou worden verder gewerkt. Voordat de Passwerkers aan de slag gingen werden wij door de jobcoaches uitvoerig ingelicht over de beperkingen maar ook over de kwaliteiten van hun medewerkers. Er werd samen besproken hoe wij de werkomgeving zo goed mogelijk aan hun behoeften konden aanpassen. Dit leek uiteindelijk heel goed mee te vallen. Het scantoestel werd in een apart bureautje geplaatst, zodat in een rustige omgeving kon worden gewerkt. Evaluatie Omdat de beginperiode van het project samenviel met de vakantieperiode in juli en augustus, werden ook enkele gemotiveerde jobstudenten aan het werk gezet. Al snel bleek dat het voor de studenten moeilijk was om heel de dag dit repetitieve eentonige werk geconcentreerd uit te voeren. De productiviteit van de Passwerkers lag dan ook bijna dubbel zo hoog! Niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit was zeer goed. Zij werkten bijzonder correct. De jobcoaches hadden ons dit op voorhand meegedeeld en het bleek dus ook te kloppen. Ook onze eigen werknemers, die ondertussen de nieuwe dossiers zelf inscanden, stonden versteld van het tempo van de Passwerkers. Er werd dus beslist, na vergelijking met nog enkele andere partijen, dat Passwerk de rest van het scanwerk mocht afwerken. Project gerealiseerd Intussen loopt het project op zijn einde. Wij zijn bijzonder tevreden over de prestaties van de mensen van Passwerk. Hun gedrevenheid, geduld en motivatie om dit werk te doen siert hen. Tal van werknemers kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Voor veel bedrijven is Passwerk waarschijnlijk nog een onbekende, maar ik ben ervan overtuigd dat zij voor bepaalde jobs absoluut een meerwaarde kunnen betekenen. Geert Van Winkel, IT-verantwoordelijke, De Ideale Woning. AGIV gebruikt Team Foundation Server 2010 als centrale informatiebron bij ontwikkelproject Foto 1: het ganse team van Ordina medewerkers actief bij AGIV tijdens dit project. Foto 2: Joeri Robbrecht Foto 3: Erik Jennen land: België sector: overheid profiel Het AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) heeft als missie om een optimaal gebruik mogelijk te maken van geografische informatie in Vlaanderen. Bij het AGIV werken ongeveer 120 mensen. uitdaging De Vlaamse overheid gaf aan het AGIV de opdracht om een IT-systeem te ontwikkelen dat de nodige gegevens ter beschikking stelt van het Evoorkooploket. Het IT-systeem verhoogt de rechtszekerheid en verlaagt de administratieve lasten voor de betrokkenen bij het uitoefenen van de rechten van voorkoop. oplossing Ordina ontwikkelt, in overleg met het AGIV, de nieuwe toepassing met behulp van Visual Studio en .NET. Bovendien wordt voor het project ook gebruikgemaakt van Team Foundation Server als centrale informatiebron. Het testen van de software gebeurt via Passwerk, door mensen met een autismespectrumstoornis. voordelen Open technologie Stand van zaken is altijd beschikbaar Vlotte communicatie Efficiënte projectopvolging Goede integratie in de bestaande omgeving Hoge kwaliteit van het eindresultaat software&services Servers Visual Studio Team Foundation Server Developer Tools Visual Studio .NET Visual Studio 2010 Windows Desktop Applications Business Solutions Microsoft Services Microsoft Technologies Microsoft Security Het AGIV moet geografische informatie in Vlaanderen optimaal ter beschikking stellen. De Vlaamse overheid gaf aan het AGIV de opdracht om een IT-systeem te ontwikkelen dat de nodige gegevens ter beschikking stelt van het E-voorkooploket. Via dat digitale loket zullen notarissen bij de verkoop van een perceel snel kunnen nagaan of er een recht van voorkoop geldt. Voor dit project deed de IT-afdeling van het AGIV een beroep op Ordina. Vanwege de optimale integratie werkt het AGIV steeds met Microsoft-technologie. Naast Visual Studio en .NET, wordt voor het project ook gebruik gemaakt van Team Foundation Server. Team Foundation Server dient als centrale informatiebron waar alle betrokkenen de juiste informatie en de stand van zaken kunnen bekijken. Zo verloopt de communicatie heel efficiënt en kunnen het AGIV en Ordina het project samen opvolgen. Het testwerk van Ordina gebeurde met behulp van Passwerk, door mensen met een autismespectrumstoornis. Daardoor is de kwaliteit van het eindresultaat nog hoger. Het AGIV (Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen) is een overheidsorganisatie die geografische gegevens en geografische informatiesystemen (GIS) in Vlaanderen beheert en ter beschikking stelt. Dat gebeurt steeds meer via online toepassingen. Onlangs ontwikkelde het AGIV een dergelijke toepassing in opdracht van de Vlaamse regering. Dat gebeurde met behulp van Visual Studio 2010, het .NET Framework en Team Foundation Server 2010. Administratieve vereenvoudiging “De Vlaamse Landmaatschappij is een E-voorkooploket aan het ontwikkelen voor notarissen”, vertelt Joeri Robbrecht, verantwoordelijke software architectuur en – ontwikkeling bij het AGIV. “Wij hebben de opdracht gekregen om bij dat E-voorkooploket een webservice aan te bieden die het administratieve proces rond het recht van voorkoop ondersteunt door de geldende rechten van voorkoop op perceelsniveau bekend te maken. Daarnaast moeten we ook een webapplicatie en een webservice ter beschikking stellen van de begunstigden van de Vlaamse rechten van voorkoop. Zo krijgen zij de kans om aan te geven op welke percelen zij een voorkooprecht wensen uit te oefenen. Die online toepassing moet tegen eind april 2010 ontwikkeld zijn. Het project kadert in de administratieve vereenvoudiging.” Het recht van voorkoop betekent dat overheidsinstanties of organisaties – bijvoorbeeld de Vlaamse havenbedrijven, stadsdiensten en natuurverenigingen - soms als eerste het recht hebben om een perceel te kopen. De notaris moet bij elke verkoop nagaan of er zo’n recht van voorkoop geldt door alle mogelijke informatiebronnen te contacteren. Tot nu toe gebeurt dat via verschillende manuele, schriftelijke standaardprocedures. Dat is een heel tijdrovend proces, waarbij ook vergissingen mogelijk zijn. Enorme tijdwinst Met de nieuwe, online toepassing beschikken de notarissen dan ook over een zeer nuttig hulpmiddel bij de verkoop van gronden. “Alle informatie is online en centraal consulteerbaar”, legt Joeri Robbrecht uit. “Daardoor verloopt de hele procedure veel sneller en correcter. De notarissen kunnen online, via het E-voorkooploket, het perceelnummer intypen en ze krijgen dan meteen te zien wie er eventueel recht van voorkoop heeft. De online toepassing verstuurt automatisch e-mails naar die partijen om na te gaan of ze geïnteresseerd zijn in de aankoop van het perceel. Vroeger gebeurde dat allemaal via brieven. De tijdwinst is dus enorm.” Koen Lemarcq, projectmanager bij het AGIV: “De notarissen kunnen dankzij de online diensten veel vlugger werken, zonder grote risico’s op vergissingen. De rechthebbenden op het recht van voorkoop, van hun kant, genieten meer rechtszekerheid dat hun rechten gerespecteerd worden. En de burger, ten slotte, krijgt meer zekerheid dat bij de verkoop of aankoop van grond een correcte procedure wordt gevolgd.” Het AGIV ging op zoek naar een geschikte ITpartner voor het omvangrijke ontwikkelproject. De keuze viel op Ordina. “Ordina bood een omgeving aan die beantwoordde aan onze behoeften”, verklaart Koen Lemarcq. “Voor een optimale integratie waarbij alles op elkaar is afgestemd, kiezen we strategisch voor Microsoft-technologie. Zo kunnen we het maximum halen uit de software.” Stand van zaken altijd beschikbaar Het stond dus al van bij het begin vast dat het AGIV de online toepassing zou ontwikkelen met de Microsoft-technologieën Visual Studio en .NET. Later kwam daar ook Team Foundation Server bij. “Het was heel belangrijk dat we een oplossing ontwikkelden van hoge kwaliteit”, zegt Bart Wullems, application architect bij Ordina. “Daarom hebben we aan het AGIV voorgesteld Team Foundation Server te gebruiken als centrale informatiebron voor het project. Op die manier kon iedereen altijd de juiste informatie raadplegen en kon ook het AGIV altijd zien wat de stand van zaken was. Zo verliep de communicatie heel efficiënt en konden we het project samen opvolgen. We werkten daarbij volgens de Scrum-methode: bij het begin van elke fase overlegden we bilateraal over de volgende fase.” Optimaal projectbeheer Visual Studio diende voor het projectbeheer en voor de integratie van de testen. “Op voorstel van Ordina zijn we overgestapt naar Team Foundation Server en Visual Studio 2010, omdat die nog meer mogelijkheden bieden dan de vorige versies”, zegt Joeri Robbrecht. “We kunnen bijvoorbeeld modellen gebruiken om sneller code te genereren en er zijn dashboards waarmee je de stand van zaken heel duidelijk te zien krijgt. Bovendien beschikken we over takenlijsten. Dat alles zorgt voor een optimaal projectbeheer.” Softwaretests door mensen met een autismespectrumstoornis Op initiatief van Ordina werd het testwerk grotendeels uitgevoerd door medewerkers van Passwerk, een organisatie die mensen met een autismespectrumstoornis tewerkstelt als softwaretesters. “Ontwikkelaars houden doorgaans niet van systematisch testwerk, maar mensen met een autismespectrumstoornis wel”, verklaart Erik Jennen, projectmanager bij Ordina. “We hadden al eerder met Passwerk samengewerkt en dat bleek een positieve ervaring. Dankzij het perfectionisme van de mensen bij Passwerk kunnen we rekenen op een hoge kwaliteit van het ontwikkelresultaat.” De samenwerking tussen het AGIV en Ordina is vlot verlopen. Er was ook oog voor kennisoverdracht, zodat het AGIV, na het live gaan van de nieuwe toepassing, zelf voor het onderhoud kan instaan. “Er staan nog heel wat projecten op stapel om nog meer geografische informatie online ter beschikking te stellen”, besluit Koen Lemarcq. Getuigenis Departement Bestuurszaken (Vlaamse Overheid) Foto 1: Chris Logghe, Petra Cuppens en Marijke Verhavert. De afdeling Proces- en Informatie Beleid (PIB), situeert zich binnen het Departement Bestuurszaken (DBZ) van de Vlaamse Overheid (VO). DBZ ondersteunt de minister bij de voorbereiding, de aansturing, de opvolging, de controle en de evaluatie van het beleid. De concrete thema’s die in het departement aan bod komen zijn zeer divers. Het gaat onder meer om personeel en organisatieontwikkeling, ICT, e-government, reguleringsmanagement, overheidsopdrachten, architecturale en ruimtelijke kwaliteit, facilitaire dienstverlening en vastgoedbeheer. Om een breed draagvlak voor de diverse beslissingen te creëren, biedt het departement niet alleen ondersteuning aan de entiteiten van het beleidsdomein Bestuurszaken, maar aan de hele Vlaamse overheid. Eén van de oogmerken van de afdeling PIB, is het verzamelen van allerhande gegevens over de Vlaamse Overheid uit diverse gegevensbronnen, als daar zijn personeelsgegevens, organisatiegegevens, gegevens over regelgeving, … Deze data wordt aangevuld, opgeschoond, gecombineerd, bewaard in een datawarehouse (DWH) … en tot operationele rapporten en diverse beleidsinstrumenten voor de VO omgevormd. Dit rapporteringsapparaat is voornamelijk gebouwd uit componenten van de IBM / Cognos suite. Waar er binnen DBZ registratiesystemen ontbreken voor het verzamelen van de nodige gegevens, bouwt de afdeling zelf web- toepassingen of customiseert en parametriseert de afdeling bestaande open source toepassingen. Mà7#à7#0… ²H8#8#@8#oepassingen voor het meten van administratieve lasten van regelgeving, opvolgen van doelstellingen van de afdelingen van DBZ, financiële opvolging van werkaanvragen, … Daarnaast biedt de afdeling ook oplossingen aan waar er nood is aan applicaties die bedrijfsprocessen ondersteunen. Hiervoor wordt Documentum BPM ingezet. Hoewel de focus van PIB niet hoofdzakelijk ligt op het bouwen van allerhande tools en applicaties, is binnen de afdeling van zo’n dertig personen, een klein team van een tiental analisten, ontwerpers en ontwikkelaars actief om aan bovengenoemde noden tegemoet te komen. Mede doordat de afdeling PIB vrij recent – een drietal jaar geleden – werd gevormd en de laatste jaren een grote instroom kende van zowel ervaren als onervaren personeelsleden is het een uitdaging om de kwaliteit van deze toepassingen te garanderen. Daarom werd de afgelopen jaren de nodige aandacht besteed aan het opzetten van een eenduidig analyse- en ontwikkelproces, het ontdubbelen van de ontwikkel-, test-, acceptatie en productie- omgevingen en werden een versiebeheersysteem en bugtrackingsysteem in gebruik genomen. Tevens werden standaarden en sjablonen opgelegd voor het maken van analyses, waarin de nodige aandacht wordt besteed aan het beschrijven van use cases (of functionaliteiten). Een volgende stap in het verhogen van de kwaliteit van het analyse- en ontwikkelproces was logischerwijze het verbeteren van de testprocedures. De testen mochten niet langer beperkt blijven tot de testen uitgevoerd door de ontwikkelaars zelf en op het einde van het traject een algemene acceptatietest door de gebruikers. De grondigheid van dergelijke testen was zo te sterk afhankelijk van de tijdsdruk en het profiel van de ontwikkelaars en toekomstige gebruikers. Om ons te begeleiden in het verhogen van de kwaliteit van de testen volgt PIB twee pistes. Enerzijds wordt binnen de afdeling een testcoördinator opgeleid die op termijn een cruciale rol zal spelen in het opzetten en opvolgen van testprocedures, sjablonen, … Daarnaast wordt sinds januari 2010, 3 dagen per week, beroep gedaan op een ervaren testconsultant van Passwerk. Chris Logghe, celhoofd informatiesystemen, getuigt: "Uit ervaringen die ik van andere bedrijven hoorde en las, was ik er al vlug van overtuigd dat een testconsultant van Passwerk een toegevoegde waarde zou hebben in ons team. Mijn grootste bezorgdheid lag eerder op het menselijke vlak: in hoeverre zou een consultant met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zich kunnen aarden in een open landschapsomgeving en een erg heterogeen team waar absolute stilte niet altijd gegarandeerd kan worden. Die bezorgdheid werd voor een deel weggenomen tijdens het bezoek van de vaste begeleider van Johan, de testconsultant die bij ons aan de slag zou gaan. Na een audit van de werkomgeving kregen we enkele adviezen zoals het voorzien van een vaste plaats en het voorzien van een beperkt aantal vaste aanspreekpunten voor Johan binnen de afdeling. Enkele weken voor de eerste werkdag bij PIB, kreeg de volledige afdeling nog een presentatie over de voordelen en aandachtspunten bij het samenwerken met personen met ASS. Het moet gezegd dat de afdeling erg positief stond tegenover het initiatief een testconsultant in te zetten binnen de afdeling. Hoe ik nu, ongeveer negen maanden later, sta tegenover deze samenwerking? Al vlug bleek dat Johan ook mijn verwachtingen op professioneel vlak oversteeg. Een groot voordeel van deze samenwerking is onder andere het feit dat we als team een stuk gestuurd worden door de vaste methodiek waaraan Johan vasthoudt: een voorstelling geven van het project, waar deze aanwezig is de analyse doornemen en kijken of de use cases voldoende gedocumenteerd zijn om er testcases uit af te leiden, bij het testen en opvolgen van fouten consequent gebruik maken van het bugtrackingsysteem, … Het klopt dat we sinds de komst van Johan, meer bugs over onze gebruikerstoepassingen geregistreerd krijgen vóór de oplevering van onze toepassingen. Dit vertaalt zich echter duidelijk in het lagere werkvolume aan correctief onderhoud na ingebruikname van onze applicaties. Maar ook de flexibiliteit van Johan is een grote troef. In de afgelopen maanden testte hij zowel Business Intelligence toepassingen, registratiesystemen als Business Proces Management systemen. Hij schreef technische handleidingen voor enkele toepassingen, werkte mee aan de technische beschrijving van een vrij ingewikkelde upload- en conversie algoritme, controleerde heel gedetailleerd omvangrijke lijsten data, en lichtte een toepassing door op de maatstaven van AnySurfer kwaliteitslabel … We hebben zeker nog een weg af te leggen om de kwaliteit van onze testen te verhogen. Het inzetten van een ervaren testconsultant van Passwerk, om de testen daadwerkelijk uit te voeren, hoort daar, voor zover de beschikbare budgetten dit toelaten, voor mij zeker bij. Kortom, Johan is voor ons een vaste member van het team geworden, die heel duidelijk zowel op intermenselijk als op professioneel vlak zijn meerwaarde heeft bewezen." Petra Cuppens, testcoördinator in opleiding, deelt haar ervaringen mee: "Mijn betrokkenheid bij het testgebeuren binnen de afdeling beperkte zich tot voor kort, tot het daadwerkelijk uittesten van toepassingen als ontwikkelaar. Het is mede dankzij het inzetten van Johan dat de noodzaak heel erg duidelijk werd dat we binnen de afdeling nood hebben aan een testcoördinator. Deze rol neem ik graag op mij. Het is ten slotte toch een belangrijke rol, wil de afdeling toepassingen bouwen op maat en tot tevredenheid van alle belanghebbenden. Johan heeft in elk geval bewezen dat goed en consequent uitgevoerde testen, volgens vaste testscenario’s afgeleid uit de analyse, hun nut afwerpen. Ongetwijfeld zal ik in mijn nieuwe rol nog heel wat opsteken van Johan!" Marijke Verhavert, afdelingshoofd, voegt hier nog aan toe: "Wat de technische opvolging betreft, laat ik Chris graag zijn gang gaan met Johan. Ik merk dat er veel wederzijds respect is voor elkaar. Maar vooral merk ik dat de kwaliteit van de opgeleverde werkproducten gestegen is, en de aandacht voor de testcyclus is verhoogd. Testen zijn gewoon veel efficiënter, en dat maakt onze klanten ook tevreden. Vooraleer zij gevraagd worden om deel te nemen aan de acceptatietesten, is Johan al aan de slag gegaan. De opleveringen die we nu aanbieden bij de acceptatietesten heeft dan ook al een sterke kwaliteit. Bij de upgrade van Vlimpers moest ook de hele rapporteringsomgeving worden aangepakt. Diverse diensten van de Vlaamse overheid hebben meegewerkt aan de testen. Johan was echter al als eerste door de rapporten gegaan en had de oude en nieuwe gegevens met elkaar vergeleken. Hij heeft daar erg goed werk geleverd. Andere ontwikkelteams binnen ons beleidsdomein zijn op de hoogte geraakt van 'onze Johan', en vragen ons om hem ook bij hen te kunnen inzetten. Wij laten dit graag toe, weliswaar voor korte piloten. We zijn ervan overtuigd dat zij weldra ook een eigen Passwerker zullen willen inzetten." Getuigenis Provincie Antwerpen. Foto 1: Marc Wellens, gedeputeerde ICT van de provincie Antwerpen. Foto 2: Ingrid Crocket, projectleider "Sindala" en Erik Boelen, testcoördinator "Sindala". Foto 3: Het provinciehuis van Antwerpen. Marc Wellens, gedeputeerde ICT van de provincie Antwerpen, was al in de beginfase overtuigd van de inzetbaarheid van mensen met een ASS in het project Sindala. Dit project kwam er om het systeem voor het opvolgen van dossiers op de mainframe, voor bijvoorbeeld milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen, waterbeleid en ruimtelijke planning, te vervangen door een nieuw documenten- en procesbeheersysteem. Omwille van de omvang hiervan is daarvoor een termijn van ongeveer drie jaar voorzien. ‘De kwaliteiten van mensen met een autismespectrumstoornis worden vaak onderschat en ze hebben al te vaak – onterecht – af te rekenen met een enorme stigmatisering,’ zegt Marc Wellens. ‘Daarom vond ik het erg belangrijk om in het kader van Sindala Passwerk een kans te geven.’ ‘Natuurlijk zijn de juiste prijs-kwaliteitsverhouding en de juiste match bij het inzetten van externe partijen de eerste zorg. Uit een eerste proefperiode bleek dat Passwerk voor Sindala een belangrijke meerwaarde kon betekenen en de meest geschikte partner was voor het uitvoeren van de functionele testing. Het feit dat Passwerk niet alleen aandacht heeft voor de economische dimensie maar ook voor de sociale, gaf de opstart van de samenwerking voor mij een extra meerwaarde,’ geeft Marc Wellens aan. ‘In de praktijk zijn wij ook erg blij met de inzet van Passwerker Stijn’, zegt Ingrid Croket, projectleider van het project Sindala bij de Provincie Antwerpen. ‘De complementariteit van Stijn met testcoördinator Erik Boelen zorgt voor een verbluffend eindresultaat. Erik zorgt ervoor dat de interne communicatie met andere bij het project betrokken partijen vlot verloopt en geeft de nodige structuur en prioriteiten binnen de testaanpak aan. De bijzondere kwaliteiten van Stijn komen binnen zo’n kader echt tot hun recht. Stijn kan op korte tijd veel informatie opnemen, heeft oog voor elk detail en beschikt over een zeer groot doorzettingsvermogen om bepaalde repetitieve processen met blijvende aandacht en concentratie te doorlopen,’ aldus Ingrid Croket. ‘In de beginfase vond ik het wel even vermoeiend om met Stijn samen te werken,’ vult Erik Boelen aan. ‘Door zijn oog voor detail stelde Stijn ontzettend veel vragen, waardoor ook ik heel wat zaken in vraag begon te stellen. Na de inwerkperiode blijkt dat Stijn, door zijn gedisciplineerde werkwijze, een bovengemiddelde snelheid van werken haalt. Het totale overzicht, wat bij mij vaak primeert, gaat Boelen verder, ‘wordt aangevuld met de gerichtheid op details van Stijn en dat is een enorm voordeel. Het is wel belangrijk erop toe te zien dat de Passwerker zich niet in de details verliest, want dan wordt minder efficiënt gewerkt.’ ‘Ook de nauwgezetheid en correctheid van werken zijn kenmerkend,’ zegt Ingrid Croket. ‘Ik kan anderen alleen maar adviseren zich niet te laten afschrikken en met Passwerk samen te werken. Als de Passwerker een juiste omkadering en een goed aanspreekpunt worden geboden, dan kan door samenwerking met Passwerk in een testtraject een belangrijke meerwaarde worden geboekt.’ ‘We zien dat Stijn het werk graag doet,’ besluit Marc Wellens, ‘en dat hij de applicatie functioneel door en door kent waardoor hij dag in dag uit voor Sindala een belangrijke aanwinst blijft. Voor ons is deze samenwerking een echte win-winsituatie.’ Getuigenis Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Passwerkers testen klantenbeheersysteem van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW). De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) heeft sinds 2008 een nieuw klantenbeheersysteem in gebruik. Het pakket biedt op een gebruiksvriendelijke manier een oplossing voor de steeds complexer wordende facturatie, maar de achterliggende programmalogica is behoorlijk ingewikkeld. De VMW doet regelmatig een beroep op testers van Passwerk bij de voorbereiding van nieuwe releases, tot tevredenheid van alle betrokken partijen. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen en is als integraal waterbedrijf ook een partner in de uitbouw van gemeentelijke rioleringsnetten. De VMW werkt bovendien waterprojecten op maat uit voor bedrijven. De VMW levert drinkwater aan 2,6 miljoen klanten in 170 Vlaamse gemeenten, verdeeld over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Sinds de invoering van de integrale waterfactuur bevat die factuur naast de kosten voor de productie en levering van drinkwater ook een bijdrage voor de afvoer en zuivering van d