Passmap, tweede nummer, 30 november 2007. Woord vooraf Foto: Dirk Rombaut, opstartcoördinator. Passwerk begint stilaan vorm te krijgen. Er zijn een vijftal IT-bedrijven die overwegen om financieel te participeren, een aantal organisaties binnen het autismespectrum werkveld hebben hun medewerking toegezegd en ook de interesse vanuit de overheid in Passwerk en het concept neemt zienderogen toe. Ondertussen werden er ook een 10-tal kandidaat test engineers gerekruteerd en enkelen daarvan hebben reeds de eerste testen afgelegd. Het intaketeam zal vervolgens beslissen of de kandidaten worden toegelaten tot het assessment center, dat momenteel zorgvuldig wordt uitgebouwd. De ontwerpstatuten van Passwerk werden intussen opgemaakt en zullen verder besproken worden met de belanghebbende partijen. Passwerk heeft eveneens een logo, waarover later meer in deze Passmap. Passwerk is echter nog niet opgestart. Het zal ongetwijfeld nog heel wat overleg vragen alvorens de organisatie effectief kan worden opgericht. Vermoedelijk zal een opstart in januari niet meer haalbaar zijn. De opstartdatum zal naar alle waarschijnlijkheid ergens in het eerste kwartaal van 2008 liggen. We laten ons niet opjagen! Alles werd tot op heden zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt en dat willen we zo houden. We willen dat alle betrokken partijen het vooraf eens zijn over de strategie en de toekomst van Passwerk. Meer en meer krijg ik het gevoel dat de realisatie van Passwerk binnen hand-bereik ligt … we zitten in de laatste rechte lijn. Passwerk kan voor veel mensen een positief venster op de toekomst worden. Passwerk is de steen in de maatschappelijke rivier. De trend is gezet ! Opstartcoördinator, Dirk Rombaut, 0495 290 196, dirk.rombaut@vdab.be Wist u dat ...(rechtzetting) In de eerste uitgave van Passmap stond dat 10 tot 20% van alle mensen met een autismespectrumstoornis normaal tot hoog begaafd is. Een lezer heeft mij betrouwbare informatie bezorgd waaruit blijkt dat momenteel ongeveer 50% van de mensen met een autismespectrumstoornis normaal tot hoog begaafd is. In dit nummer: Passwerk is uniek! Logo Succesfactoren Kostenbewust ondernemen Aanwerven van uitstekende medewerkers Ontwerpstatuten vennoten Potentiele aandeelhouders Geplande acties in december en januari Kennismakingsevent passwerk Passwerk is uniek! Passwerk is uniek op verschillende vlakken: De medewerkers zijn uniek alsook het concept van Passwerk als organisatie in België. De samenwerking tussen social profit en profit is niet alledaags. De complementariteit van hun competenties zal één van de voordelen vormen in deze samenwerking. Passwerk vertrek vanuit de mogelijkheden van personen met een autismespectrumstoornis en niet vanuit de beperkingen van autisme. Het capaciteitsprobleem op de software testmarkt wordt op een originele wijze ingevuld zonder dat er sprake is van een kwaliteitsverlies zoals bij andere oplossingen vaak wel het geval is. Wat Passwerk eveneens uniek maakt is haar benadering op het vlak van Human Resources Management. Waar bij andere bedrijven al eens gekozen wordt voor de weg van de minste weerstand, zal het bij Passwerk noodzakelijk zijn om effectief bij te sturen in functie van het profiel van haar medewerkers. De reacties op de eerste Passmap waren bijzonder positief. Wij zullen u dan ook verder blijven informeren over de vooruitgang rond Passwerk via Passmap. Foto: voorblad van de eerste Passmap. Logo Afbeelding: logo van Passwerk. Passwerk heeft een logo. Er lagen verschillende ontwerpen op tafel maar bij het uiteindelijk weerhouden ontwerp had gans de stuurgroep een gevoel van “ja dat is het”. Het logo werd gemaakt door Bart Van Loy die zelf een autismespectrumstoornis heeft. Bart is persoonlijk het logo komen toelichten en deze was als volgt: De persoon in de “A” is een persoon met autisme die centraal staat in het logo. Ook bij Passwerk nemen de medewerkers met een autismespectrumstoornis een centrale plaats in. De “A” stelt een poort voor waardoor de persoon kijkt. Dit verwijst naar de mogelijkheden die Passwerk biedt aan haar medewerkers. De horizon geeft aan dat Passwerk perspectief en positieve mogelijkheden biedt aan haar medewerkers. Hierbij wil ik Bart nog eens extra bedanken voor het uitwerken van dit prachtige logo! Succesfactoren De kritische succesfactoren bij Passwerk zijn: Allereerst de kwalitatieve instroom van nieuwe medewerkers. Daarom wordt zeer veel tijd en zorgvuldigheid besteed aan de rekrutering en selectie van nieuwe medewerkers. Een aangepaste en adequate begeleiding is een tweede succesfactor. De coaching zal zowel op het vlak van training en ontwikkeling als op het vlak van het uitvoeren van de werkzaamheden aangepast worden. Een derde succesfactor is een heldere communicatie naar de markt, de potentiële medewerkers van Passwerk en de betrokken medewerkers van de eindklanten. Een vierde succesfactor is ongetwijfeld de commerciële wijze waarop de dienstverlening van Passwerk naar de markt toe wordt gebracht. Een juist “business proposi-tion” is essentieel. Tot slot zal een concreet succesverhaal ongetwijfeld het succes van Passwerk positief beïnvloeden. Succesverhaal Zoals in het artikel hiervoor aangegeven is het belangrijk dat Passwerk een concreet succesverhaal kan voorleggen. Behoort u tot een bedrijf waarvan de CEO bereid is om te getuigen in geval van succes? Laat het even weten aan dirk.rombaut@vdab.be 0495 290 196 Kostenbewust ondernemen Binnen Passwerk zal er optimaal en kostenbewust omgesprongen worden met de beschikbare financiële middelen. Deze manier van werken getuigt wederom van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De opleiding, begeleiding en ontwikkeling van haar medewerkers staat centraal. Er wordt nagestreefd om de andere uitgaven tot een minimum te beperken. Op deze wijze kan zowel continuïteit van de organisatie naar haar medewerkers toe geboden worden alsook dienstverlening naar klanten toe tegen een optimale prijs/kwaliteit verhouding. De kosten op het vlak van huisvesting, inrichting en hulpmiddelen worden tot het minimum beperkt. De uitgaven beperken zich tot het strikt noodzakelijke zodat zowel de klanten als de medewerkers van Passwerk er beter van worden. Het doordacht en zorgvuldig omspringen met middelen zal zich vertalen in een competitief voordeel zodat verdere uitbouw van de organisatie mogelijk wordt. Zo kunnen er nog meer mensen met een autismespectrumstoornis aan de slag in het normaal economisch circuit. Daar is het ons toch om te doen! Kantoormeubelen Heeft uw bedrijf kantoormeubelen die bijvoorbeeld intussen fiscaal zijn afgeschreven en die jullie wel aan Passwerk zouden willen geven? Laat het even weten aan dirk.rombaut@vdab.be, 0495 290 196. Aanwerven van uitstekende medewerkers De kandidaat test engineers van Passwerk worden vooraf uitgebreid getest en gescreend. De kwaliteit van de instroom moet optimaal zijn zodat een uitmuntende kwalitatieve dienstverlening kan worden verzekerd naar de eindklanten toe. Eerst wordt een gestructureerd interview georganiseerd. Indien de kandidaat voldoet aan het basisprofiel worden een aantal testen afgenomen. Indien deze testing positief is, wordt door een ervaren intaketeam, op basis van de testresultaten, het gesprek en additionele informatie, beslist of de persoon wordt toegelaten tot het assessment. Het functioneel assessment toetst enerzijds of de nodige bekwaamheden aanwezig zijn om als test engineer te gaan werken en anderzijds wordt nagegaan wat de impact is van de autismespectrumstoornis op het functioneren van de persoon. Dit assessment duurt 2 à 3 weken. Indien de kandidaat wordt weerhouden zal deze onmiddellijk,of later, via een individuele beroepsopleiding (IBO) van 6 maanden in dienst treden bij Passwerk. Na een succesvolle IBO wordt de medewerker met een arbeidsovereenkomst aangeworven van onbepaalde duurtijd. Het spreekt voor zich dat van zodra de regeling GIBO (gespecialiseerde IBO) wordt ingevoerd Passwerk hiervan gebruik zal maken. Ontwerpstatuten/vennoten Het kapitaal van Passwerk zal bestaan uit een vast en een variabel gedeelte. De ontwerpstatuten van Passwerk voorzien in vier groepen van aandeelhouders. De eerste twee groepen voorzien in het vast gedeelte van het kapitaal, de 2 andere groepen in het variabel gedeelte. Vast gedeelte: De eerste groep, “A-aandeelhouders” genoemd, zijn de vennootschappen of ondernemingen. Deze groep noemen we de financiers van de vennootschap. De tweede groep, “B-aandeelhouders”, zijn de verenigingen, organisaties of groeperingen met als hoofddoelstelling het verlenen van ondersteuning, onder welke vorm ook, aan personen met een autisme-spectrumstoornis of een andere arbeidshandicap. Deze groep van aandeelhouders worden de bezielers van de vennootschap genoemd. Variabel gedeelte: De eerste groep, “C-aandeelhouders”, zijn de personeelsleden die met succes de proefperiode, bepaald in hun arbeidsovereenkomst met Passwerk, hebben beëindigd en die minstens één C-aandeel hebben onderschreven. De tweede groep, “D-aandeelhouders”, zijn alle andere natuurlijke personen of rechtspersonen die de doelstellingen en het sociaal oogmerk van Passwerk onderschrijven en die Passwerk willen ondersteunen door onderschrijving van D-aandelen. Indien u wenst kan u D-aandeelhouder worden, maar misschien ook A of B-aandeelhouder. Indien u interesse zou hebben om aandeelhouder van Passwerk te worden dan informeren we u graag over alle details. Neem gerust even contact op met Dirk Rombaut op het nummer 0495 290 196 of via dirk.rombaut@vdab.be. Potentiële aandeelhouders De volgende partijen hebben aangegeven om principieel, onder bepaalde voorwaarden, financieel te willen participeren in Passwerk: M2Q: softwaretestbedrijf behorende tot de Cronos groep (www.m2q.be) Cereus: levert voornamelijk oplossingen voor klanten die gebruik maken van de Oracle technologie (www.cereus.be) Ordina: biedt end-to-end oplossingen in consultancy, ICT en outsourcing (www.ordina.be) Axxes: biedt een totale dienstverlening in verband met staffing van ICT medewerkers (www.axxes-it.be) ICT People: concontreert zich op “hands-on”-ICT projecten (www.ictpeople.be) De Ploeg vzw: is een centrum voor oriëntering, training, opleiding, jobfinding, coaching, bemiddeling en nazorg voor personen met een (arbeids)handicap. (www.learninggateway.be) Vzw Auticura: heeft tot doel ondersteuning te bieden aan bestaande voorzieningen en voorzieningen in oprichting of eventueel zelf projecten te realiseren. (www.auticura.be) Bovenstaand overzicht is nog niet definitief en kan dus nog wijzigen. De komende periode zullen verdere gesprekken plaatsvinden die de uiteindelijke deelname vorm zal geven. Waarschijnlijk kunnen we u in het derde nummer van Passmap een overzicht geven van de definitieve aandeelhouders van Passwerk. We zullen ze dan ook uitgebreid aan u voorstellen. Roadshow Tijdens de maand oktober werd er bij een tiental geïnteresseerde bedrijven een toelich-ting gegeven bij het business plan dat hen vooraf werd over-gemaakt. De reacties waren positief en er werd actief mee nage-dacht over hoe van Passwerk een succes kan worden gemaakt. Via deze weg wil ik graag iedereen voor zijn positieve bijdrage bedanken. Geplande acties in december en januari. December: oprichten Passwerk, verder uitwerken en verfijnen van het assessment center, rekruteren omkaderend personeel, redactie opleidingsplannen, voorbereiden aanvraag erkenning invoegbedrijf. Januari: uitvoeren assessment, selecteren en aanwerven van test engineers, jobcoach en eindverantwoordelijke, uitwerken business proposition in samenwerking met commercieel netwerk, voorbereiden persconferentie. Kennismakingsevent Passwerk Foto: gemeentehuis van Brasschaat. Foto 1 tot en met 6: sfeerbeelden van het kennismakingsevent in het gemeentehuis van Brasschaat. Tekst bij de foto's : Een 25-tal personen namen deel / Humor is nooit ver weg bij Passwerk / Veel informatie werd uitgewisseld / Er werd heel wat afgepraat / In een ontspannen sfeer werden visies uitgewisseld / In een prachtig kader, de trouwzaal van het gemeentehuis van Brasschaat, vond het event plaats. Het eerste kennismakingsevent tussen mogelijke financiers van Passwerk vond op dinsdag 13 november laatstleden plaats. Dank zij de gastvrijheid van het gemeentebestuur van Brasschaat kon er bij een hapje en een drankje, in de mooie trouwzaal van het gemeentehuis, van gedachten worden gewisseld over de toekomst van Passwerk. Het was een avond op Passmaat: gezellig, professioneel warm en op maat van iedereen. Het was goed om de partijen (enkele konden jammer genoeg niet aanwezig zijn) eens met elkaar en met de leden van de stuurgroep van Passwerk kennis te laten maken. Het was ook de gelegenheid om bijkomende vragen te beantwoorden of duidelijkheid te geven rond bepaalde onderwerpen. Het enthousiasme van de deelnemende organisaties was groot. De conclusie was wel dat een tweede ronde van het financieel plan noodzakelijk is. De parameters die werden gebruikt in het eerste plan moeten economisch geoptimaliseerd worden. Het juiste economisch evenwicht moest nog gevonden worden. Dit nieuwe financieel plan werd intussen opgemaakt en wordt deze dagen besproken met de verschillende partijen. We hopen dan ook dat we met alle partijen snel tot een akkoord kunnen komen zodat de oprichtingsakte, met daarin de statuten, op korte termijn kan worden ondertekend. Vermoedelijk zal dit vóór het eind van dit jaar nog wel lukken! Passwerk Werkt voorlopig vanuit CBO De Ploeg, Verhoevenlei 47, 2930 Brasschaat Opstartcoördinator, Dirk Rombaut, Telefoon: 0495 290 196, E-mail: dirk.rombaut@vdab.be www.passwerk.be Passwerk dat werkt!